Nowy herb Suwałk

Nowy herb Suwałk

17 października 2022r. uprawomocniła się Uchwała Rady Miejskiej ustanawiająca nowy Herb Miasta Suwałk. Skąd w ogóle pojawił się temat zmiany herbu, dlaczego musieliśmy go zmienić? Jak wyglądały prace nad herbem i kto w nich uczestniczył? Chcąc jasno i przejrzyście wyjaśnić tę zmianę poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Miasto Suwałki trzykrotnie (w latach 2005, 2011 i 2014) występowało do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie dotychczas używanego wzoru herbu. Wszystkie próby okazywały się bezowocne, a opinie Komisji Heraldycznej wskazywały na oczywiste nieprawidłowości, błędy i brak zgodności historycznej w powszechnie używanym herbie np.: niczym nieuzasadniona żółta (złota) podstawa herbu, ukoronowanie trójwzgórza zamiast krzyża, brak właściwych atrybutów świętych ukazywanych w ikonografii, mylny wizerunek patronów przedstawianych jako dwóch mnichów, mimo iż jedna z postaci herbu była osobą świecką.

W 2019 roku, w związku z przygotowywaniem obchodów 300-lecia nadania praw miejskich, samorząd ponownie wystąpił do Komisji Heraldycznej o zatwierdzenie nowego wzoru herbu, przygotowując poprawki do wskazanych błędów na bazie projektu graficznego opracowanego przez śp. Alfreda Znamierowskiego. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i MSWiA, spotkał się jednak z negatywną reakcją społeczności lokalnej, części radnych, historyków i osób żywo zainteresowanych lokalną tradycją i historią Suwałk.

Mając powyższe na uwadze podjęto dialog społeczny organizując otwarte spotkania dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką. Powołano czternastoosobowy zespół ds. wypracowania nowego, akceptowalnego i zgodnego z zasadami heraldyki wzoru herbu. Zespół składał się z historyków, specjalistów archiwum państwowego, radnych, samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa oraz mediów. W pracach zespołu uczestniczył doświadczony heraldyk i grafik komputerowy, osoby które odpowiadały za wprowadzenie zgłaszanych poprawek i uzupełnień graficznych, które musiały uwzględniać zasady heraldyki, weksylologii, miejscowej tradycji i historii oraz dziejów miasta nierozerwalnie związanych z zakonem kamedulskim z Wigier.
W spotkaniach czynnie uczestniczyli: Robert Fidura – heraldyk, mgr Sławomir Filipowicz – historyk, kierownik Oddziału Udostępniania Zasobu Archiwum Państwowego w Suwałkach, dr Maciej Ambrosiewicz – historyk, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, ks. Prałat Jarema Sykulski – moderator miasta, Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Rady, Jacek Niedźwiedzki – wiceprzewodniczący Rady, Jacek Juszkiewicz – wiceprzewodniczący Rady, Wojciech Pająk – wiceprzewodniczący, radni: Jacek Roszkowski, Sławomir Sieczkowski, Anna Maria Gawlińska, oraz Mariusz Klimczyk – sekretarz miasta i Kamil Wójcikowski – grafik komputerowy.

Zaangażowaniem zespołu wypracowano rozwiązania przyjmując merytoryczne wnioski i uwagi, traktując herb Suwałk jako element, który ma jednoczyć, a nie dzielić społeczność lokalną. Staraniem zespołu wypracowano kolejną graficzną wersję, która została zaakceptowana i przyjęta w ogólnym porozumieniu osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności.

Komisja Heraldyczna w  dniu 8 lipca 2022 r. pozytywnie zaopiniowała przesłany projekt. Na podstawie opinii Komisji Heraldycznej pozytywną opinię wydał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przyjęcie uchwały i wprowadzane nią zapisy nie nakładają na osoby i podmioty wykorzystujące dotychczasowy wizerunek herbu natychmiastowego obowiązku wymiany na nowo wprowadzony wzór. Uchwała dopuszcza używanie przedmiotów, obiektów i innych elementów wykorzystujących dotychczasowy wzór herbu do czasu ich naturalnego zużycia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności. Nowy wzór herbu powinien być wprowadzany do nowo projektowanych i wykonywanych przedmiotów, zastosowań lub działań.

ŹRÓDŁO : UM Suwałki

Top