Od 1 września nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez suwalski samorząd dostaną podwyżki przysługujących im dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – tak jednogłośnie zdecydowali suwalscy radni.

Nauczyciele zatrudnieni w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych będą mieli wyższe stawki m.in. dodatku motywacyjnego, wychowawczego, za warunki pracy i nagród.

Podstawowe zmiany to:

– dodatek za wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego ze 104 zł do 110 zł miesięcznie,

– dodatek dla doradcy metodycznego z 259 zł do 350 zł miesięcznie,

– dodatek dla nauczyciela konsultanta z 259 zł do 500 zł miesięcznie,

– dodatek dla opiekuna stażu z 53 zł do 55 zł miesięcznie,

– dodatki za trudne warunki pracy w zależności od rodzaju tych warunków wzrosną o 17 zł, 30 zł lub 47 zł,

– doroczne nagrody Prezydenta Miasta Suwałki wzrosną z 3 000 zł do 3 500 zł,

– doroczne nagrody Dyrektora szkoły wzrosną z 2 000 zł do 2 200 zł,

Zmieni się też sposób naliczenia dodatków motywacyjnych z kwotowego na odsetkowy od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym i te zmiany wyniosą:

– dodatek motywacyjny na etat nauczycielski wg aktualnych stawek wzrośnie o 6,41 zł,

– dodatek motywacyjny dla dyrektorów wg aktualnych stawek wzrośnie o 49,40 zł.

Wzrosną też dolne i górne „widełki” dodatków funkcyjnych dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, przy czym wysokość podwyższenia jest zróżnicowana – od 16 zł do 365 zł (poziom maksimum dla dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Powyższe zmiany zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi nauczycieli.