Nabór wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nabór wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Suwałki ogłasza nabór wstępnych wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Suwałki może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach konkursu do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Suwałki planuje złożenie 5 wniosków o udzielenie dotacji.

W przypadku otrzymania przez Miasto dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Suwałki uwzględniając następujące kryteria:
a) walory zabytkowe i architektoniczne obiektu,
b) znaczenie planowanych prac dla stanu obiektu oraz dla wizerunku miasta,
c) udokumentowana dotychczasowa dbałość wnioskodawcy o zabytek.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

III. Dotacja może zostać przyznana na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

IV. Zasady składania wstępnych wniosków do dofinansowania:
1) wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;
2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk nr 13/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.;
3) wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
a) do 150 000 złotych,
b) do 500 000 złotych,
c) do 3 500 000 złotych.

Wypełnione formularze wniosków składa się:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

4) Formularze wniosków składa się  w terminie  od 17 stycznia 2023 r. do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 16:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6).

5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

6) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
7) Do wniosku należy dołączyć:
– wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
–  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, na której znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

Szczegółowe warunki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk nr 13/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. dostępnego pod adresem:
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-13-2023-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wstepnych-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.html

Zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Do pobrania:

Top