W terminie od 15 do 31 stycznia 2024 r. Miasto Suwałki przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych w kategoriach „zawodnik”, „trener” oraz „inna osoba fizyczna” za wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku lub wyróżniającą się działalność sportową na rzecz Miasta Suwałki w 2023 roku.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XXXIII/450/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 2685 z późn. zm.). Treść uchwały można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxxiii-450-2021-z-dnia-2021-06-30.html lub z Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego.

Wnioski o stypendia i nagrody w kategorii „zawodnik” mogą składać wyłącznie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach lub kluby sportowe, które reprezentują zawodnicy. Wnioskodawca może złożyć wniosek dla każdego swojego zawodnika, który osiągnął wynik sportowy określony w wyżej wymienionej uchwale.
Zawodnicy, dla których klub wnioskuje o stypendium, muszą być mieszkańcami Miasta Suwałki oraz  uczniami szkół ponadpodstawowych, słuchaczami lub studentami i nie mogą mieć ukończonego 26 roku życia w roku złożenia wniosku. Zawodnicy, dla których wnioskuje się o nagrodę, muszą być mieszkańcami Miasta Suwałki, a także  być uczniami szkoły ponadpodstawowej lub mają być już nieobjęci obowiązkiem nauki (osoby dorosłe).

Wnioski o nagrody i wyróżnienia w kategorii „trener” lub „inna osoba fizyczna” oraz wnioski o wyróżnienia w kategorii „zawodnik” mogą składać kluby sportowe, związki sportowe, OSiR lub Komisja Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach. Każdy klub sportowy, związek lub OSiR może złożyć nie więcej niż 2 wnioski w kategoriach „trener” lub „inna osoba fizyczna”.

Wnioski oraz załączniki do wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem:
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/sport-i-rekreacja,3582/dokumenty-do-pobrania,2581084

Wnioski muszą być kompletne i podpisane przez osoby upoważnione. Oświadczenia w imieniu niepełnoletnich zawodników podpisuje przedstawiciel ustawowy (np.: jeden z rodziców). Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Do wniosków nie należy dołączać dyplomów ani ich kopii. Należy natomiast dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.

Styczniowy nabór wniosków o stypendia, nagrody i wyróżnienia nie dotyczy uczniów szkół podstawowych, dla których o stypendia i nagrody wnioskuje dyrektor szkoły w innym terminie.
Dodatkowych informacji o stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach sportowych udziela Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, tel.: 87 56 35 709 lub 87 56 35 711.