Nabór do branżowej szkoły II stopnia

Nabór do branżowej szkoły II stopnia

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach informuje:
Uczniowie tegorocznych trzecich klas branżowej szkoły I stopnia oraz absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość kontunuowania nauki w nowym typie szkoły – w branżowej szkole II stopnia, która umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia oraz:
– posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
– posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
– posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone zostanie w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (nauka w systemie dziennym) w zawodach:
– technik technologii drewna (dla absolwentów w zawodzie stolarz),
– technik pojazdów samochodowych (dla absolwentów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych),
– technik transportu drogowego (dla absolwentów w zawodzie kierowca mechanik).
Warunkiem utworzenia branżowej szkoły II stopnia i rozpoczęcia nauki od 1 września 2022 roku jest zrekrutowanie do oddziału w każdym zawodzie po min. 20 słuchaczy, w tym po 10 absolwentów szkoły podstawowej i 10 absolwentów gimnazjum. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywać się będzie oddzielnie dla absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum. Kształcenie branżowe realizowane będzie na zasadach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Terminy rekrutacji:
Wnioski o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia kandydaci składają w sekretariacie ZS 6 w terminie od 20 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r. o godz. 10.
Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły (lub kandydat pełnoletni) są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia o zgodności kwalifikacji, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 21 lipca do 29 lipca do godz. 15.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 1 sierpnia o godz. 10.
Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny 2022/2023 zamieszczono na stronie www.um.suwalki.pl

Top