Mieszkania dla młodych

Mieszkania dla młodych

Trwa nabór kandydatów na wynajem lokali mieszkalnych w nowobudowanym budynku przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach (budynek A) realizowanego przez suwalski Zarząd Budynków Mieszkalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy udziale finansowym suwalskiego samorządu miejskiego. O tej inwestycji rozmawiamy z Jarosławem Lebiediewem Prezesem Zarządu ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.

– Kiedy ma zakończyć się budowa budynku „A” przy ul. Franciszkańskiej?
– Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest wykonać budynek wraz z lokalami pod tzw. „klucz” w terminie do 21 października 2023 r. Potem nastąpią procedury ich odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zakładamy, że mieszkania przekażemy najemcom w listopadzie i grudniu. Przy realizacji tego budynku zastosowany zostanie dość skomplikowany montaż finansowy polegający na wykorzystaniu środków własnych Spółki, preferencyjnego kredytu zaciągniętego przez Spółkę, udziału finansowego Miasta w budowie poprzez przekazanie ZBM TBS pozyskanego, bezzwrotnego grantu w łącznej wysokości 5,6 mln zł. Dodatkowo, przyszli najemcy będą partycypować w kosztach budowy na poziomie 25% wartości lokalu. Szacowany koszt budowy wyniesie 15,9 mln zł.

– Czy zaplanowano też zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem elementów małej architektury, budowę dróg dojazdowych i parkingów?
– Wypełniając wymogi wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowana została realizacja niezbędnych dróg, 75 miejsc parkingowych, w tym 43 w garażu podziemnym, tereny zielone oraz plac zabaw.

– Ile do tej pory ZBM TBS wybudowało mieszkań dla suwalczan o umiarkowanych dochodach, wśród których dominują młodzi ludzie?
– Spółka w latach 2016-2020 wybudowała 3 budynki mieszkalne wielorodzinne z łącznie 96 lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul. K. Brzostowskiego oraz Ks. S. Szczęsnowicza. Przypomnę, że inwestycje mieszkaniowe zostały zrealizowane w wypracowanej lokalnie formule „od Najemcy do Właściciela” na zasadzie stopniowego dochodzenia do własności przez osoby posiadające centrum interesów życiowych lub gospodarczych na terenie miasta. Mieszkania wybudowane zostały z zaciągniętego przez Spółkę kredytu bankowego i przeznaczone zostały na wynajem, co poprzedziliśmy zawarciem z klientami notarialnych umów przedwstępnej sprzedaży lokali. Z chwilą zapłaty przez najemcę ostatniej raty z tytułu wykupu, Spółka ostateczne przeniesie na niego prawo własności lokalu.

– Co dalej?
– Aktualnie, w ramach wcześniej opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, zakładającej wybudowanie łącznie w rejonie ulicy Franciszkańskiej zespołu 6 budynków mieszkalnych z 302 lokalami mieszkalnymi na wynajem, Spółka przystąpiła do realizacji budynku „A” z 53 mieszkaniami. Opracowujemy też dokumentację projektową kolejnego, bliźniaczego budynku „B” również z 53 mieszkaniami i zamierzamy z końcem bieżącego roku wystąpić o pozwolenie na jego budowę.

Wnioski kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego można składać do 26 maja 2022 r. w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. nr 10), 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32 – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Top