Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr LXVII/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 lutego 2024 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Informacja Komendy Miejskiej Policji dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2023 roku. (Informacja jest dostępna w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy/powiatu Miasta Suwałki.

9. Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty w 2023 roku.

10. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie utrzymania „Roty” i twórczości Marii Konopnickiej w nauczaniu w polskich
szkołach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2024 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w Suwałkach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Suwałki na rok 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Suwałk na 2024 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Bitwy Niemeńskiej.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy świętego Franciszka z Asyżu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
miasta Suwałk. (Załącznik do uchwały dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Suwałk.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/631/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z przyległymi ulicami: Generała Józefa Dwernickiego i Teofila Noniewicza w Suwałkach.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i terenów
przyległych w granicach miasta Suwałk.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja B. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Emilii i Radosława Piotra Cz. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Kamila M. w sprawie zmiany nazewnictwa przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Gminę Miasto
Suwałki.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.

29. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres VIII kadencji 2018 – 2024.

30. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za okres VIII kadencji 2018 – 2024.

31. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

32. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.