Prezentujemy porządek LXVII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr LXVI/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 stycznia 2024 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2024. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
7. Informacja o dotacjach udzielonych w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałk.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2030”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
11. Sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.
12. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.
14. Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podjęcia niezwłocznych działań dotyczących rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej pomiędzy Białymstokiem a Augustowem wpisanej do rządowego „Programu budowy dróg krajowych do 2030 r.”
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Rotmistrza Witolda Pileckiego i granicami działek ewidencyjnych o numerach: 23987/3, 23988, 23989 w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami 24 Sierpnia, Powstańców Wielkopolskich, Zastawie, Wojska Polskiego i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców Suwałk o nadanie nazwy nowo powstałemu rondu u zbiegu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada imienia św. Franciszka z Asyżu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji mieszkańców dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.
21. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
22. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.