LIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

LIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 26 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr LVIII/2023 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2023 r.

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 czerwca 2023 roku.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Suwałki na obszarach powiatu: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego za rok 2022.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/648/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Suwałkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/357/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 20212025.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Suwałk na lata 20232037.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Suwałk.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Miasta Suwałki w zakresie zapewnienia zastępczego wywozu nieczystości ciekłych.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.: 20476, 20478, 20477/1, 20477/2 przy ul. Szwajcaria w Suwałkach.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowego rejonu ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłym browarze Wacława Kunca w Suwałkach.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr L/458/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” i „Zasłużony dla Miasta Suwałk” oraz regulaminu ich przyznawania.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Społeczności „Zielone Suwałki” na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 20232041.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

26. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.

27. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top