LII sesja Rady Miejskiej

LII sesja Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 listopada 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Suwałk na 2023 rok. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne). Materiał został dostarczony w dniu 14.11.2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023-2042. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne). Materiał został dostarczony w dniu 14.11.2022 r.
 8. Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2026.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Suwałk.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Północną, terenem kolejowym, ulicą Dąbrówka oraz granicą administracyjną miasta Suwałk.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.: 10962/1 i 12369/2 w Suwałkach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Suwałki”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/455/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za 2022 rok.
 22. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2023 rok.
 23. Informacja o planowanych dyżurach radnych Rady Miejskiej w Suwałkach w 2023 roku.
 24. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top