Kwietniowa sesja

Kwietniowa sesja

Ożywiona dyskusja w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Suwałk w latach 2022-24” zdominowała obrady XLV sesji Rady Miejskiej. Poza tym radni zajęli się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie miejskim oraz uchwalili nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Suwałk – będące najważniejszym miejskim dokumentem planistycznym. Nadali też statut Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy suwalskich zabytkach wpisanych do rejestru. Sesja odbyła się 27 kwietnia w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Jerzy SzleszyńskiZa zasługi dla badmintona
Sesja rozpoczęła się od nadania Jerzemu Szleszyńskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. To osoba zasłużona dla suwalskiego sportu, a zwłaszcza badmintona, na rzecz którego działa od 1977 r. Jest założycielem sekcji TKKF „Magistratur” przy Urzędzie Miasta Suwałk, wieloletnim wiceprezesem Polskiego Związku Badmintona, prezesem i wiceprezesem Podlaskiego Związku Badmintona, a przede wszystkim prezesem Suwalskiego Klubu Badmintona, który dziewiętnastokrotnie wywalczył tytuł drużynowego Mistrza Polski. W latach 2000-2016 badmintoniści SKB Litpol-Malow pięciokrotnie startowali na Igrzyskach Olimpijskich.

O bezpieczeństwie
Jak wynika ze sprawozdania za 2021 Komendanta Miejskiego Policji, w porównaniu do 2020 r. w Suwałkach zmniejszyła się liczba przestępstw, w tym kryminalnych i drogowych. Gwałtownie (z 3 w 2020 r. do 15 w 2021 r.) zwiększyła się liczba przestępstw korupcyjnych. Niestety zmniejszyła się wykrywalność sprawców przestępstw, zwłaszcza kradzieży samochodów i kradzieży z włamaniem. Za to zwiększyła się liczba wypadków i kolizji drogowych.
Nieco lepsze informacje przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. W 2021 r. w porównaniu do roku wcześniejszego zmniejszyła się liczba interwencji strażaków. Najwięcej było różnych miejscowych zagrożeń. Co czwarta interwencja strażaków, to było gaszenie pożarów. W Suwałkach najwięcej pożarów wybuchło przy ul. Szpitalnej i T. Kościuszki, a miejscowych zagrożeń najwięcej było przy ulicach: T. Kościuszki, Świerkowej i Wojska Polskiego.

O pomocy społecznej
Radni ocenili zasoby pomocy społecznej w Suwałkach w 2021 r. W ubiegłym roku zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia, najczęściej z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Zwiększyła się liczba osób, które korzystają z pomocy ze względu na alkoholizm. Przybyło miejsc w suwalskich żłobkach, ale wciąż 309 dzieciom nie przyznano miejsca w tych placówkach. Znacznie lepiej jest w przedszkolach, gdzie nie brakowało miejsc dla dzieci.

Dyskusja o „Kajtku”
Prawie dwie godziny radni oraz zaproszeni goście dyskutowali o programie dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Przypomnijmy, suwalscy radni 26 stycznia 2022 r. przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Suwałk w latach 2022-2024”. 23 marca 2022 r. Suwalska Rada Środowisk Katolickich złożyła projekt zmiany tej uchwały, w którym zaproponowano odstępienie od realizacji programu „Kajtek”.

Głos w dyskusji zabrali też: Jacek Juszkiewicz, Kamil Klimek, Jacek Roszkowski, Kamil Lauryn, Anna Gawlińska, Jacek Niedźwiedzki, Mariola Karpińska, Bogdan Bezdziecki, Jarosław Schabieński oraz Anna Bogumiła Kuryło – w imieniu Suwalskiej Rady Środowisk Katolickich. Radni odrzucili projekt uchwały w sprawie odstąpienia od programu „Kajtek”. 10 radnych było „za”, a 13 „przeciw”.

Będzie kąpielisko
Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierpnia na Zalewie Arkadia działać będzie kąpielisko przy pomoście pływającym. J. Roszkowski zapytał o to, czy suwalski samorząd będzie współfinansował utrzymanie kąpielisk w Krzywem i Starym Folwarku. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że suwalski samorząd będzie współfinansował utrzymanie kąpieliska w Krzywem. W Starym Folwarku stan techniczny kąpieliska administrowanego przez PTTK nie jest dobry i suwalski samorząd nie będzie współfinansował kosztów jego utrzymania.

Pytania radnych
Ośmioro radnych zadało pytania w czasie sesji. Wojciech Pająk zapytał o to, czy Nadleśnictwo Suwałki konsultowało z suwalskim Urzędem Miejskim ewentualne planowane kolejne wycinki drzew w Lesie Szwajcarskim. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że nie otrzymał żadnej informacji o planowanych wycinkach drzew, ale wystąpi do Nadleśnictwa z prośbą o taką informację. Tadeusz Czerwiecki, Zdzisław Przełomiec i M. Karpińska zwrócili uwagę na problem z inwestycjami prowadzonymi przez deweloperów przy ul. Franciszkańskiej i brakiem zieleni oraz miejsc parkingowych w tej części miasta. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna przypomniał, że większość budynków przy tej ulicy budowano, gdy obowiązywał miejscowy plan z 2006 r., który zakładał inne normy koniecznych terenów zielonych. W zmienionym planie uchwalonym we wrześniu 2021 r. podniesiono te normy i teraz tereny zielone w tej części miasta powinny zajmować co najmniej 35% powierzchni. Utworzenie parku przy ul. Franciszkańskiej wymaga wykupu terenów za kwotę ok. 1,7 mln zł, a takich pieniędzy nie ma w tegorocznym budżecie miejskim. Najważniejsze, że zmiana planu z ubiegłego roku zablokowała możliwość budowy kolejnych budynków na tym terenie.

J. Schabieński zwrócił uwagę na brak w Suwałkach szkoły branżowej II stopnia, w której mogliby się kształcić absolwencie szkół branżowych I stopnia. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że wniosek w sprawie utworzenia takiej szkoły wpłynął 5 kwietnia. Jest to bardzo późno, ale samorząd próbuje ustalić jakie jest zainteresowanie kształceniem w szkole branżowej II stopnia. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z zainteresowanymi rodzicami oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 6. K. Lauryn zapytał o stan prac przy oświetleniu przejść dla pieszych. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna poinformował, że z Funduszu Rozwoju Dróg będą realizowane inwestycje przy ul. ks. S. Szczęsnowicza/M. Reja, ul. gen. Z. Podhorskiego i ul. T. Noniewicza. W drugim naborze pierwotnie zaakceptowano suwalskie wnioski na kolejne prace przy przejściach dla pieszych, a następnie odrzucono je z przyczyn formalnych. Niewykluczone, że część inwestycji na które nie znalazły się pieniądze w rządowym funduszu, będą jednak realizowane, np. jedno przejście dla pieszych przy ul. E. Plater i sygnalizacja uliczna przy ul. Łąkowej. J. Niedźwiedzki zapytał m.in. o możliwość uruchomienia latem komunikacji miejskiej do Starego Folwarku. Ł. Kurzyna przypomniał, że wskutek szalonego wzrostu kosztów paliwa, gwałtownie rosną koszty utrzymania komunikacji miejskiej. Linia do Starego Folwarku na pewno powiększyłaby wydatki z budżetu miejskiego, bo byłaby deficytowa. Uruchomienie tej linii wymagałoby też współfinansowania przez Gminę Suwałki, która w latach poprzednich nie była tym zainteresowana. J. Roszkowski zapytał o liczbę dzieci ukraińskich korzystających z wyżywienia w suwalskich szkołach. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że do suwalskich szkół uczęszcza 283 Ukraińców, a 206 z nich korzysta z bezpłatnych posiłków.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top