Konsultacje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku odbędą się we wtorek, 2 czerwca o godzinie 17 w Urzędzie Miejskim, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Priorytety są częścią Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli najważniejszego dokumentu regulującego zasady współpracy samorządu z organizacjami.
Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku 

Uwagi do propozycji priorytetowych zadań publicznych można też zgłaszać do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, aszyszko@um.suwalki.pl lub do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1 z dopiskiem „Pełnomocnik – konsultacje” do 8 czerwca 2016 roku.
Spotkanie jest częścią projektu „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.