Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do udziału w IX edycji konkursu „Suwalskie Limeryki Latem”.

W 2015 roku obchodzimy 300. rocznicę nadania przez kamedułów wigierskich praw miejskich Suwałkom. W tegorocznej edycji konkursu specjalnie cenione będą utwory odwołujące się do postaci i innych elementów przedstawionych w herbie Suwałk.

Przypominamy, że herb Suwałk przedstawia na czerwonym tle, na złotej podstawie kamedułów – Św. Rocha i Św. Romualda w srebrnych szatach, między którymi znajdują się trzy zielone góry. Na najwyższej górze umieszczony jest złoty krzyż, a u jego podstawy – złota korona. Św. Roch (z lewej strony herbowej) wsparty jest o czarną laskę, a u jego stóp znajduje się czarny pies.

  

 

Regulamin konkursu literackiego

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”

 

HONOROWY PATRONAT:

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

 

PATRONAT MEDIALNY:

„DwuTygodnik Suwalski”, Radio 5, suwalki.info          

 

CELE KONKURSU:
– Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk1.

– Upamiętnienie 300. rocznicy nadania przez kamedułów wigierskich praw miejskich Suwałkom.

– Promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.
– Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

– Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.

– Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.

– Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana
z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

W tej edycji konkursu, ze względu na obchody 300-lecia Suwałk, specjalnie cenione będą utwory odwołujące się do postaci i innych elementów przedstawionych w herbie Suwałk2.

– Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane
w konkursach literackich.

– Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć
do 31 lipca 2015 r. na adres:       

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,

ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki


z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Suwalskie limeryki latem. IX Edycja”.

– Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).
– Dane o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, e-mail, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.

NAGRODY:

– Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

– O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

– Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, także na stronie internetowej Biblioteki (www.bpsuwalki.pl). Wytypowane przez Jury wiersze będą publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych twórców oraz regionu.

– Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

– Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

– W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

– Szczegółowych informacji, pod nr tel. 87 565-62-46, udzielają:
Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka.

 

1Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

2 Herb Suwałk przedstawia na czerwonym tle, na złotej podstawie kamedułów – Św. Rocha i Św. Romualda w srebrnych szatach, między którymi znajdują się trzy zielone góry.

Na najwyższej górze umieszczony jest złoty krzyż, a u jego podstawy – złota korona. Św. Roch (z lewej strony herbowej) wsparty jest o czarną laskę, a u jego stóp znajduje się czarny pies (patrz 1 s. tegoż Regulaminu).