Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkursy pn. „Innowacyjn@ i przyjazn@ świetlic@” oraz „Innowacyjn@ i przyjazn@ bibliotek@”.

Adresatami konkursu „Innowacyjn@ i przyjazn@ świetlic@” są uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, uczęszczający do świetlic szkolnych wraz z opiekunami.

Głównym celem konkursu jest:

  • podkreślenie znaczenia prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez świetlice szkolne oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
  • propagowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu poprzez włączanie się uczniów w działania rozwijające intelekt, umiejętności manualno-artystyczne i zdolności sportowe,
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego trybu życia, dbałości o zdrowie.

Adresatami konkursu „Innowacyjn@ i przyjazn@ bibliotek@” są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki wraz z opiekunami – nauczycielami bibliotekarzami.

Głównym celem konkursu jest:

  • promowanie i podkreślenie znaczenia czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu,
  • zachęcenie uczniów do bezpośredniego kontaktu z ludźmi kultury i sztuki oraz ich efektami/wytworami.

Prace w ww. konkursach należy składać do dnia 14 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki (pokój nr 4).

Szczegółowe zasady konkursu określają regulaminy:

Regulamin konkursu Innowacyjna i przyjazna biblioteka

Regulamin konkursu Innowacyjna i przyjazna świetlica

Kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursów w załączeniu:

Zgłoszenie biblioteka świetlica