Regionalne Centrum Wolontariatu w Suwałkach zaprasza do udziału w 14. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu. Do dnia 19 listopada 2015 roku zgłaszać można kandydatów do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu, w którym wyróżnia się osoby zaangażowane w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali i wiele, wiele innych.

*ETAPY KONKURSU*

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną lokalni laureaci I, II i III miejsca na poziomie województw. Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Kapituła
Ogólnopolska wskaże 10 kandydatur nominowanych do wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim.

Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

*ZGŁOSZENIA*

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Suwałki 16-400, Ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

*TERMIN ZGŁOSZEŃ*

19 listopada 2015 r.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną). Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe,
grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami
wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Konkurs i kończąca go Gala Wolontariatu od roku 2006 organizowane są pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje: Anna Ruszewska, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, e-mail wolontariat@pryzmat.org.pl, telefon 501 838 987.