Z udziałem 40 delegatów oraz zaproszonych gości w sobotę 23 marca odbyła się Konferencja Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej. Miała ona charakter sprawozdawczo-wyborczy i programowy. Podczas obrad dokonano skwitowania działalności władz Ogrodu za minioną kadencję, udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu, a także dokonano wyboru nowych władz i przyjęto plan inwestycji i remontów.

Jednym z istotnych zagadnień, które zostało szeroko omówione była kwestia dotycząca przyszłości suwalskich ogrodów działkowych w kontekście znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone w ubr.r. zmiany prawne zobowiązują gminy wiejskie i miejskie do sporządzenia w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2025 r. planów ogólnych wszystkich podległych terenów. Działkowcy w całym kraju obawiają się, że sporządzając plany, samorządy mogą przeznaczać na ogródki działkowe tereny zaledwie w trzech z 13 stref planistycznych: w strefie zieleni i rekreacji, w strefie wielofunkcyjnej  z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniowa jednorodzinną. W ocenie działkowców, grozić to może ograniczaniem możliwości rozbudowy ROD-ów o nowe obszary, a nawet zagrożeniem ich dalszego funkcjonowania.

Zabierający głos w tej sprawie włodarze Miasta: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec zapewnili, że w przypadku Suwałk nie ma zagrożenia dla bytu suwalskich ogrodów działkowych.

– Tereny zajęte przez suwalskie Ogrody nie będą likwidowane, by próbować przeznaczać je np.  pod budowę osiedli mieszkaniowych. Pod budownictwo mieszkaniowe w Suwałkach nie brakuje lokalizacji, a ponadto istniejące Ogrody nie znajdują się w obszarach przewidywanych pod inwestycje – powiedział Cz. Renkiewicz.

Delegaci poprzez aklamację wyłonili skład Zarządu Ogrodu, na czele którego ponownie stanął Andrzej Soroka jako prezes Ogrodu, a jego zastępcami zostali: Bernard Andruszkiewicz oraz Tadeusz Morusiewicz. Tryb wyboru potwierdził zaufanie delegatów do swoich przedstawicieli w organach, którzy jak wielokrotnie stwierdzono podczas dyskusji, dbają o rozwój ogrodu, inwestując z wykorzystaniem m.in. środków zewnętrznych.

Ogród im. Marii Konopnickiej  powstał w 1975 r. z inicjatywy rad zakładowych i związków zawodowych z 21 zakładów pracy, którzy w lutym tego roku wystąpili z wnioskiem do Naczelnika Miasta Suwałki o przydzielenie terenu do zagospodarowania jako ogródki działkowe dla pracowników. W marcu tego roku przystąpiono do wytyczenia alejek oraz 412 działek o pow. 300 m2. W kwietniu 1980 roku podjęto decyzję o wybudowaniu świetlicy ogrodu, a w latach 1981-82  sukcesywnie oddawano  ją do użytku. Z końcem 1982 r. Ogród zmienił nazwę na Pracowniczy Ogród Działkowy im. M. Konopnickiej. Aktualnie skupia on 416 działek.