2 czerwca w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach odbyła się Konferencja Naukowa Synergia Nauki i Gospodarki w Dynamicznym Otoczeniu. Zorganizowana przez Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PUZ spotkanie naukowo- gospodarczo- społeczne zainaugurowało cykliczne spotkania dotyczące synergii nauki i gospodarki w kontekście dynamicznych zmian. W założeniu stanowić one będą płaszczyznę do wymiany poglądów oraz doświadczeń.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, zajmujących się prowadzeniem badań z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu. Byli także przedstawiciele Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, suwalskiego samorządu oraz przedsiębiorstw i instytucji około biznesowych miasta i regionu.

Celem konferencji była dyskusja, wymiana wiedzy naukowej i doświadczeń praktycznych w związku z współczesnymi wyzwaniami gospodarczymi. Konferencja za cel obrała integrowanie oraz budowanie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami gospodarki i jednostkami samorządu terytorialnego.

Wśród podnoszonych w referatach zagadnień znalazły się kwestie dotyczące m.in.: reorientacji polskich przedsiębiorstw w okolicznościach kryzysu i załamania się rynków wschodnich, wyzwań i perspektyw rozwojowych Unii Europejskiej i gospodarki światowej, zmian w systemie podatkowym i ich wpływu na gospodarkę. Były zagadnienia dotyczące zasilania kapitałowego podmiotów gospodarczych, polityki pieniężnej oraz fiskalnej i społecznej w warunkach dynamicznych zmian oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i jego zagrożeń. Podzielono się także danymi dotyczącymi uwarunkowań rynku pracy oraz ABC działalności gospodarczej i nowoczesnymi usługami elektronicznymi ZUS. Poruszane ponadto były kwestie znaczenia produktu kulinarnego w budowaniu marki miejsca, a także aspekty w wymiarze samorządowym typu: samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych oraz gospodarczych i społecznych, pomoc społeczna w kontekście bezrobocia oraz działalność komisji bezpieczeństwa i porządku. Ponadto zaprezentowano zasady udzielania wsparcia na obszarze zarządzanym przez Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest wydanie recenzowanej monografii naukowej stanowiącej publikację artykułów przygotowanych w oparciu o wygłoszone podczas piątkowej konferencji referaty.