Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej

Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 26 października o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XLIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 r.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 września 2022 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych Gminy – Miasta Suwałki.
 7. Informacja dotycząca wskazania podmiotów do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2022 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Suwałkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.
 11. Podsumowanie i wyniki w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla przy ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Studzieniczne w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, Łanową i granicami działek: 30612,30613,30614 w Suwałkach.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022-2040.
 23. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
 24. Przyjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/261/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi przy ulicy Kolejowej.
 26. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 27. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top