Jesienna sesja Rady Miejskiej

Jesienna sesja Rady Miejskiej

Podczas 61 Sesji Rady Miejskiej 27 września, rajcowie przyjęli 11 uchwał oraz 3 informacje i 1 sprawozdanie. Zapoznali się z Informacją o pracy prezydenta Suwałk i realizacji uchwał od poprzedniej sesji, konsultacjami społecznymi w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 oraz Informacją z konsultacji społecznych do projektu zmiany uchwały w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami a także 1 sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2023 r.

Podczas sesji Radni jednogłośnie przyjęli Stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia wobec utworzenia Zakładu Radioterapii w Suwałkach.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Juszkiewicz, Marek Zborowski-Weychman, Zdzisław Przełomiec i Jacek Niedźwiedzki

 

WYBÓR ŁAWNIKÓW

W zawiązku z kończącą się kadencją ławników w sądach powszechnych i koniecznością ich wyboru na nową kadencję 2024-2027 do orzekania w Sądzie Okręgowym w ilości 74 osób, do orzekania w sprawach prawa pracy – 1 osoba oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym – 2 osoby, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 7 osób. Opinię o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie o ustroju sądów powszechnych przygotował i przedstawił Radzie Miejskiej powołany zespół z udziałem sędziów obu sądów oraz radnych.

POMOC ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Radni uchwalili Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. Uchwała określa podstawowe elementy, które powinien zawierać roczny program, m.in.: cele, zakres przedmiotowy współpracy, zadania priorytetowe oraz wysokość środków na realizację zadań publicznych. W przyszłym roku minimalna planowana wysokość środków na realizacje zadań priorytetowych zadań publicznych ma wynieść 3,2 mln zł. Najwięcej pieniędzy trafi do organizacji sportowych oraz tych, które przeciwdziałają uzależnieniom, patologiom społecznym oraz wspierającym rodziny.

DOTACJE NA ZABYTKI

Radni rozpatrzyli projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pt. „Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra”. Dotacja zostanie przyznana do wysokości środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2023-2041 oraz wskazanych we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

ZMIANY W PRESTRZENI MIEJSKIEJ

Radni zdecydowali o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Raczkowskiej oraz obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Teofila Noniewicza, gen. Józefa Dwernickiego, Utratą i Sejneńską. Zmienili też kategorie 13 suwalskich ulic z zaliczeniem ich do dróg gminnych i powiatowych. Ponadto wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia między Miastem Suwałki a Inwestorem, czyli firmą PBO „Budopol – Suwałki” Hajko S.J. Chodzi o ustalenie zasad realizacji i finansowania oraz rozbudowy drogi publicznej – ul. S. Batorego i zapewnienie dostępności komunikacyjnej tego rejonu miasta i ułatwień w realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.

STREFA CEN PRZY PRZEWOZIE TAXI

Radni rozpatrzyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stref cen i cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta. Po konsultacjach społecznych, na wniosek korporacji taksówkarskich oraz postulatami radnych i mieszkańców powiększono dotychczasową I strefę cen o ul. Prymasa S. Wyszyńskiego, ul. Północną,
ul. S. Staniszewskiego, drogi do Białej Wody i Potaszni. Ponadto uwzględniono dwa postulaty dotyczące zachowania dotychczasowego oznaczenia I strefy cen na ul. gen. K. Pułaskiego i ul. M. Reja oraz nie uwzględniono postulatu zmniejszenia I strefy cen na obszarze od ul. Raczkowskiej do ul. Wojska Polskiego. Jest to pierwsza zmiana granic stref. Nie była zmieniana od lipca 2019 r.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

W czasie sesji wnioski i świadczenia zgłosili: Zbigniew De-Mezer, Bogdan Bezdziecki. Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk, Anna Gawlińska, Karol Korneluk, Marek Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, Sylwester Cimochowski, Kamil Klimek, Jacek Roszkowski, Jarosław Schabieński, Kamil Lauryn, Tadeusz Czerwiecki, Anna Ruszewska. Odpowiedzi na te wnioski udzielono już po oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: (od lewej) Tadeusz Czerwiecki, Mariola Brygida Karpińska, Jacek Roszkowski, Jarosław Kowalewski, Jarosław Schabieński i Bogdan Bezdziecki

 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top