Porządek IX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2015 roku.
 1. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 maja 2015 roku.
 2. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
  w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół
  i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego „Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka K.
  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R.
  na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.