Blisko sto osób uczestniczyło w specjalnym spotkaniu informacyjnym, w trakcie którego omówiono zasady wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych, rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”. Jeszcze przez 2 tygodnie można złożyć deklaracje wzięcia udziału w projekcie.

Miasto Suwałki zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór wniosków do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” polegającego na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

– Nasze spotkanie oraz akcja promocyjna ma na celu ocenę tego, z jakim zainteresowaniem ze strony mieszkańców Suwałk spotkałaby się zaproponowana przez nas forma współpracy przy montażu systemów fotowoltaicznych. Cieszę się, że tak wiele osób postanowiło przyjść by poznać zasady projektu „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto”– mówił  Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – Warunkiem przystąpienia naszego miasta do tego projektu jest zebranie stu osób chętnych do wzięcia udziału w  tym przedsięwzięciu – dodał prezydent Suwałk.

Dr inż. Michał Modzelewski z Politechniki Gdańskiej, który jest specjalistą w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii, szczegółowo omówił to jak działa system fotowoltaiczny w domu jednorodzinnym oraz z jakimi kosztami należało by się liczyć przy jego montażu.

Szacunkowy koszt instalacji dla pojedynczego budynku wynosić będzie od 6.000 zł za jeden kWp (przy mocy zainstalowanej 5kWp – 40kWp) do 7.000 zł za jeden kWp (przy mocy do 5 kWp). Najbardziej popularne są instalacje o mocy 3 kWp, 4kWp, 5kWp ( kWp- moc szczytowa, maksymalna). Przy bardzo korzystnych warunkach lokalizacyjno- eksploatacyjnych zwrot poniesionych nakładów nastąpi po 7-8 latach.

– Żywotność instalacji fotowoltaicznej waha się w przedziale 25-30 lat – mówił dr inż Michał Modzelewski.

Program zakłada, że każda instalacja zostanie sfinansowana poprzez udzielone atrakcyjnej pożyczki oraz otrzymanie dotacji. Dotacja wynosić będzie do 40% całkowitych kosztów budowy instalacji. Pozostałe koszty kwalifikowalne pokryte będą wspomnianą preferencyjną pożyczką oprocentowaną w wysokości 1% w skali roku. Maksymalny czas finansowania pożyczki – 15 lat.

Beneficjentem programu będzie Miasto Suwałki. Projekt realizowany będzie przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o.

Uczestnikiem projektu może zostać mieszkaniec miasta Suwałki będący właścicielem domu jednorodzinnego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie stosownej umowy oraz wpłacenie zaliczki ( zaliczka jest wpłatą na poczet spłaty przyszłych rat). Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie sprecyzowane będą w regulaminie projektu, który otrzyma każdy uczestnik wraz z umową.

Wszelkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej PNT P-W (www.park.suwalki.pl).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. , ul. Innowacyjna 1, tel. 564-22-35 (pokój 317) w godz. 7:30 – 11:30.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału we wczorajszym spotkaniu, a chcą wziąć udział w projekcie powinny zgłosić się we wskazane wyżej miejsce, gdzie zostaną im udzielone wszelkie informacje. Tam też należy składać dokumenty o chęci udziału w projekcie.