Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 15 października 2015 r. do 05 listopada 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Miasta Suwałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 378/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 października 2015 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej.

328/2015