Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 30 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r.) Zarządzenie Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat. Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć.

298/2023