Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, położonego przy ulicy T. Kościuszki nr 85 w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą Nr XLIX/750/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31.05.2023 r. przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, położonego przy ulicy T. Kościuszki nr 85 w Suwałkach.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 800–1600,  wtorek – piątek: 730–1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w  Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

85/2024