Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu obejmującego działki o nr ewid.: 20476, 20478, 20477/1, 20477/2 przy ul. Szwajcaria w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029)  podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr LXVI/868/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2024 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.: 20476, 20478, 20477/1, 20477/2 przy ul. Szwajcaria w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jej treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

69/2024