Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

kwartału ograniczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejowym w Suwałkach    

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLIV/562/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.03.2022 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału ograniczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejowym w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy A.  Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 800 – 1600,  wtorek – piątek: 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

124/2022

Top