Inauguracja roku akademickiego w suwalskiej Uczelni

Inauguracja roku akademickiego w suwalskiej Uczelni

5 października odbyła się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Franciszka E. Szczepanika inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, senat uczelni, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów i wybranych absolwentów oraz goście.

Wśród gości znaleźli się samorządowcy różnych szczebli oraz przedsiębiorcy, duchowieństwo, komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz dowódcy i dyrektorzy suwalskiego Pułku i Aresztu Śledczego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni z regionu. Obecny był Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, radni Sejmiku Samorządowego Województwa: Podlaskiego Cezary Cieślukowski i Waldemar Kwaterski. Miasto Suwałki reprezentowali: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, zaś Starostwo Powiatowe Witold Kowalewski, starosta.

Rektor dr Marta Kapusta wygłosiła mowę inauguracyjną, w której podziękowała instytucjom wspierającym PUZ za współpracę oraz pracownikom PUZ za wspólne podejmowanie odważnych działań. Podkreśliła znaczenie rozwoju wszystkich dyscyplin naukowych, doskonalenia jakości kształcenia i inwestycji prorozwojowych. Zachęcała do podejmowania wysiłku na rzecz rozwoju badań naukowych i budowy rozpoznawalności naukowej Uczelni.

Podczas uroczystości przedstawiciele najmłodszych roczników ze wszystkich kierunków złożyli uroczyste ślubowanie. Było także wystąpienie wprowadzające rektora PUZ, okolicznościowe przemówienia i wręczenie dyplomów absolwentom, wykład inauguracyjny dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera Adama Szałandy. W części artystycznej wystąpił  duet wiolonczelowy CELLO BROTHERS.

PUZ w Suwałkach kształci studentów od 17 lat. Na trzech wydziałach (Politechnicznym, Humanistyczno-Ekonomicznym oraz Ochrony Zdrowia) funkcjonuje kilkanaście kierunków, na które uczęszczają studenci studiów stacjonarnych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) oraz niestacjonarnych i podyplomowych. Wśród studentów dominują osoby z regionu. PUZ jest jedyną działająca w północno-wschodniej Polsce publiczną uczelnią, która uzyskuje coraz lepsze wyniki w rekrutacjach, bazie naukowo-dydaktycznej oraz zatrudnieniu absolwentów. Aktualnie w PUZ studiuje ok. 1,5 tys. studentów, z czego 600 na pierwszym roku, którzy zostali rekrutowani podczas dwóch tegorocznych edycji. Od bieżącym roku uruchomione zostały trzy kierunki studiów II stopnia: pielęgniarstwo, inżynieria transportu i ekonomia. 

Top