Dwa odcinki drogi S-61 (Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa i obwodnica Augustowa- granica państwa) znalazły się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przedstawionym przez Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak.

Odcinek S-61 z Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Augustowa o długości 149,3 km ma być zrealizowany w latach 2017-2021. Natomiast odcinek od obwodnicy Augustowa do granicy państwa o długości 37,4 km ma powstać w latach 2016-2021.

Projekt Programu przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu – 27 sierpnia 2015 r. Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu 2015 r. Na realizację ujętych w Programie nowych zadań drogowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł. Środki te będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE. Dzięki temu zostanie wypełnione zobowiązanie Polski podjęte w trakcie przystępowania do Unii Europejskiej, związane z domknięciem do 2030 r. sieci dróg szybkiego ruchu.

Program określa także konieczne do poniesienia wydatki budżetu państwa związane z utrzymaniem istniejącej i na bieżąco oddawanej do użytkowania sieci dróg oraz przygotowaniem ich do realizacji, np. wykupy gruntów pod budowę dróg. Na te działania zostanie przeznaczonych 46,8 mld zł.