Długa sesja Rady Miejskiej

Długa sesja Rady Miejskiej

Wyjątkowo długo trwała wrześniowa sesja suwalskiej Rady Miejskiej. Nic dziwnego, w porządku obrad znalazły się aż 42 punkty, a kilka z nich wywołało ożywioną dyskusję. Dodatkowo ponad połowa radnych zgłosiła wnioski i oświadczenia.

Stanowisko za biblioteką
Po dyskusji radni przyjęli stanowisko w sprawie budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki. W stanowisku radni napisali m.in.: „Rada Miejska w Suwałkach widzi potrzebę i popiera inicjatywę budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki. Budynek, w którym obecnie mieści się główna siedziba Biblioteki Publicznej w Suwałkach, nie jest przystosowany do prowadzonej tam działalności. Pomijając fakt, że wymaga generalnego remontu, szczególnie dachu, jest zbyt mały powierzchniowo. Powoduje to konieczność rozproszenia działalności biblioteki w jej trzech filiach oraz Midicentrum i Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA”. Przystosowanie obecnego obiektu oraz jego filii do nowoczesnych standardów wymaga wielomilionowych nakładów, a i tak nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów. Nowa siedziba Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateka będzie budynkiem nowoczesnym, spełniającym standardy architektoniczne i termoenergetyczne XXI wieku.” Swoje stanowisko radni zakończyli słowami: „Na podkreślenie zasługuje też fakt możliwości sfinansowania budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Suwałkach ze środków zewnętrznych, tj. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Rada Miejska w Suwałkach wyraża zadowolenie z zainteresowania mieszkańców miasta Suwałk działalnością Biblioteki Publicznej w Suwałkach i wyraża przekonanie o zasadności budowy nowego obiektu w Suwałkach – Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki.”

Kolejni zagraniczni partnerzy naszego miasta
Rajcowie zdecydowali o zawarciu porozumień o współpracy z ukraińskim Tarnopolem i powiatem Cesis na Łotwie. Z Tarnopolem Suwałki współpracują od 2017 r., ale nie była ona sformalizowana w stopniu, który dzisiaj stał się wymagany, a więc poparty uchwałą Rady Miejskiej, a nie tylko listem intencyjnym. W latach 2020-2022 suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej we współpracy z Centralną Biblioteką Miejską w Tarnopolu realizowała projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”. Po wybuchu wojny w Ukrainie suwalczanie przekazali dla Tarnopola pomoc humanitarną, na którą złożyły się: artykuły spożywcze, materace, agregaty prądotwórcze. Ukraińcy, którzy trafiają do Suwałk obejmowani są pomocą społeczną świadczoną przez instytucje miejskie. Jeszcze dłużej, bo od 15 lat Suwałki współpracują z łotewskim rejonem Cesis, później powiatem Cesis, który obejmuje miasto Cesis oraz 22 pobliskie gminy. Dotychczasowa współpraca z łotewskim partnerem dotyczyła m.in.: kultury, edukacji, sportu i ochrony środowiska.

Program współpracy z NGO

Radni uchwalili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok w Suwałkach. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na sport i upowszechnienie kultury fizycznej oraz na przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych, tak jak w latach poprzednich, m.in. dla klubów seniora, Centrum Informacji Turystycznej oraz na realizację programu „Złota Rączka dla seniora”. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. w Suwałkach zaplanowano przynajmniej 3 106 000 zł.
Miejscowe plany Rajcowie przyjęli uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów terenu położonego w ciągu ulicy L. Waryńskiego na odcinku pomiędzy ulicami T. Kościuszki i T. Noniewicza oraz terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z ulicami: gen. J. Dwernickiego i T. Noniewicza. Wyrazili też zgodę na wydzierżawienie nieruchomości części suwalskiego lotniska na 10 lat dla firmy Water Aviation pod budowę i eksploatację stacji tankowania samolotów.

Zmiana herbu
Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie herbu Suwałk oraz sztandaru, suwalskich insygniów, flagi i flagi stolikowej. Zmiana herbu była konieczna ze względu na negatywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotychczasowym herbie wydaną w latach 2005, 2011, 2014. Zdaniem rządowej Komisji Heraldycznej dotąd używany herb nie był zgodny z zasadami heraldycznymi. W 2019 r, w związku z przygotowaniem obchodów 300-lecia nadania praw miejskich, samorząd ponownie wystąpił do Komisji Heraldycznej o zatwierdzenie nowego wzoru herbu. Został on pozytywnie zaopiniowany przez komisję, ale nie zyskał uznania społeczności lokalnej, części radnych i historyków. Po długiej dyskusji społecznej przygotowano kolejną wersję herbu, którą po poprawkach pozytywnie zaopiniowała Komisja Heraldyczna, a 8 lipca 2022 r. zatwierdził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy herb będzie wprowadzany do nowo projektowanych i wykonywanych przedmiotów, zastosowań i działań. Dotychczasowy herb Suwałk będzie obowiązywał do naturalnego zużycia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności.

Bez sołectw
Radni zdecydowali o zniesieniu sołectw na terenie Suwałk z końcem 2022 r. Od 1990 roku w Suwałkach funkcjonują trzy sołectwa: Dubowo I, Szwajcaria i Krzywólka. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych suwalczanie niemal jednogłośnie wypowiedzieli się za zniesieniem sołectw. Również sołtysi sołectw potwierdzili brak wyraźnego powodu utrzymywania wsi w mieście. Podobnego zdania byli suwalscy rajcowie.

Oświadczenia i zapytania radnych
W czasie sesji trzynaścioro radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia. Karol Korneluk zadał kilka pytań. Zapytał m.in. o stan zaawansowania inwestycji z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022. Marek Anuszkiewicz z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego poinformował, że większość projektów jest już zrealizowana bądź ich realizacja jest na ukończeniu. Jedynie w przypadku budowy boiska na Osiedlu Północ trwa procedura przygotowania inwestycji, bo wystąpiono do ministerstwa w sprawie odstępstwa od warunków technicznych. Trwa także procedura przy projekcie budowlanym hali pneumatycznej przy SP nr 6. Radny zainteresował się funkcjonowaniem ogrzewalni, którą od 1 września prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dyrektor MOPR Leszek Lewoc poinformował, że w ogrzewalni zatrudniono 8 opiekunów i 1 koordynatora. Poprawiono stan techniczny i sanitarny pomieszczeń ogrzewalni, która jak dotąd funkcjonuje bez większych problemów. K. Korneluk zapytał również o zmiany w zasadach udzielania patronatu Prezydenta Miasta Suwałk. Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że będą zmiany, które wyeliminują przypadki niewłaściwego korzystania z udzielanego patronatu przez organizatorów imprez np. pobierania opłat za udział w takich wydarzeniach.
Marek Zborowski-Weychman zainteresował się oszczędnościami jakie będą konieczne w suwalskich instytucjach miejskich. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że samorządy będą zmuszone do podejmowania drastycznych działań ze względu na konieczność oszczędzania na wydatkach. Dobrze, że jest zapowiedź ograniczenia zapędów firm energetycznych, które osiągają rekordowe zyski z pieniędzy pochodzących od odbiorców. W Suwałkach został powołany zespół, który przygotuje propozycję działań oszczędnościowych.
M. Zborowski-Weychman zadeklarował rezygnację z otrzymywania dokumentów sesyjnych w wersji papierowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poprosił radnych o zgłoszenie konieczności otrzymywania przez nich materiałów sesyjnych w wersji papierowej, co pozwoli na przeanalizowanie możliwości ograniczenia wydatków na papier. M. Zborowski-Weychman i Bogdan Bezdziecki zapytali o termin zakończenia budowy sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu: Utrata, Łąkowa i Pogodna. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że zakończenie tej inwestycji opóźnia się ze względu na brak opraw oświetlenia ulicznego. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac na tym skrzyżowaniu po 12 października. M. Zborowski-Weychaman zapytał o przyszłość Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach. Prezydent Miasta Suwałk poinformował, że Miejski Konserwator Zabytków będzie tylko do końca 2022 r, bo została rozwiązana umowa po decyzji, która zapadła „na górze”. Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków przejmie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku.
Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na jego zdaniem utrudniony dostęp do boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9 w dni wolne od nauki. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski stwierdził, że boiska powinny być dostępne, a o ich wykorzystaniu decydują dyrektorzy szkół. Radny zapytał, kiedy zostanie uruchomiona winda w Zespole Szkół nr 6. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że trwają procedury odbioru nowej windy i po ich zakończeniu winda będzie udostępniona. Radny zapytał o zamiar zamknięcia siłowni OSiR przy ul. Wojska Polskiego. Zastępca dyrektora suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Krysa jednoznacznie stwierdził, że siłownia nie będzie zamknięta. Będzie ogłoszony przetarg na jej prowadzenie. Jeżeli nie znajdzie się chętny, to nadal siłownię będzie prowadził OSiR. G. Krysa poinformował o działaniach oszczędnościowych podjętych przez OSiR. Oświetlenie mostu i wyspy na Zalewie Arkadia jest wyłączane o północy. Telebim na Suwałki Arenie będzie wyłączony od 1 października i włączany tylko w czasie imprez sportowych. Niestety ze względu na wzrost cen prądu i ciepła będą podwyższone opłaty za korzystanie z obiektów sportowych.
A. Ołowniuk i Jarosław Schabieński zaapelowali o ponowne otwarcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego. Prezydent Suwałk stwierdził, że sprawą zajmie się powołany zespół do spraw oszczędności.
Wojciech Pająk zapytał o termin wypłaty dodatków węglowych w Suwałkach. Dyrektor MOPR Leszek Lewoc stwierdził, że jest to zadanie rządowe i wszystko zależy od tego jak spływają pieniądze z budżetu państwa. Ponad 2 tys. suwalczan złożyło wnioski o wypłatę dodatków węglowych. Do 28 września Wojewoda Podlaski przekazał ok. 2,5 mln zł i pierwsza grupa suwalczan otrzyma dodatki węglowe w wysokości 3 tys. zł. Suwalski MOPR złożył zapotrzebowanie na 15 mln zł. na wypłatę dodatków. W. Pająk zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. E. Plater. Na ten sam problem przy innych suwalskich ulicach zwrócił uwagę Kamil Lauryn. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że zajmie się tym suwalski Zarząd Dróg i Zieleni. Anna Ruszewska zainteresowała się opóźnieniem w pracach nad nową strategią promocji Suwałk. Prezydent miasta przypomniał, że nad tym dokumentem pracują osoby nie związane z samorządem i wpływ na tempo ich pracy jest ograniczony, zwłaszcza że w wyniku badań okazało się że suwalczanie utożsamiają się z dotychczasowym logotypem i hasłami promocyjnymi Suwałk. To spowodowało konieczność ponownej analizy zgłoszonych rekomendacji do strategii. Lepiej popracować dłużej, ale żeby powstał lepszy dokument. B. Bezdziecki m.in. zwrócił uwagę na, jego zdaniem, pogarszający się stan bezpieczeństwa na placu Marii Konopnickiej. Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński stwierdził, że nie dotarły do niego sygnały o zwiększonym zagrożeniu na tym placu. Zastępca suwalskiego komendanta policji młodszy inspektor Daniel Szymanowicz telefonicznie poinformował, że w tym roku było więcej patroli w tej części miasta i stwierdzono mniej policyjnych interwencji. B. Bezdziecki zaproponował, by nie oszczędzać na oświetleniu parków miejskich kosztem zmniejszonego poczucia bezpieczeństwa. Prezydent Suwałk zauważył, że trzeba to robić rozsądnie. Zajmie się tym zespół do spraw oszczędności. J. Schabieński zwrócił uwagę na potrzebę ustabilizowania zatrudnienia pomocy nauczyciela, czyli osób które są zatrudnianie na czas trwania roku szkolnego. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że 64 osoby są zatrudnione jako pomoc nauczyciela na czas, gdy pomagają dzieciom w szkolnej nauce. Wielu z nich to są osoby kierowane z Powiatowego Urzędu Pracy.
Jacek Niedźwiedzki zauważył problem negatywnego wpływu na otoczenie przeładunku żwiru na bocznicy PKP w centrum Suwałk. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że zwracał już uwagę przewoźnikom na ten problem, ale całkowicie zostanie on rozwiązany dopiero po wybudowaniu kolejowej stacji przeładunkowej Rail Baltica na obrzeżach miasta. Radny zapytał też o wpływ rządowego Polskiego Ładu na finanse Suwałk, bo z upublicznionego zestawienia przygotowanego przez Związek Miast Polskich wynika, że w latach 2019-2023 z suwalskiego budżetu ubędzie 95 mln zł. Prezydent Miasta Suwałk potwierdził, że w tym czasie z suwalskiego budżetu ubędzie 95 mln zł z dochodów z PIT, a jako rekompensatę z tego tytułu dotąd suwalski samorząd miejski otrzymał 28,5 mln zł. Suwałki nie otrzymały rządowej rekompensaty proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W 2022 r. suwalski samorząd miejski powinien otrzymać ok. 25 mln zł, a otrzymał tylko 14,8 mln zł. K. Lauryn i Stanisław Kulikowski zwrócili uwagę na problem z wyjazdem z Osiedla Korczaka w ul. gen. J. Dwernickiego. Cz. Renkiewicz zapowiedział przekazanie sprawy do przeanalizowania i rozwiązania problemu przez suwalski ZDiZ. K. Lauryn zaproponował ograniczenie inwestycji w najbliższym roku. Prezydent Suwałk odpowiedział, że będziemy zmuszeni do rezygnacji z części inwestycji, na które jest niskie dofinansowanie lub brakuje takiego dofinansowania. Łukasz Wojno i Jacek Juszkiewicz zapytali o możliwość budowy chodników przy ul. Wł. Jagiełły. Cz. Renkiewicz zadeklarował oszacowanie i ocenę możliwości zrealizowania tej inwestycji przez suwalski ZDiZ. Jacek Roszkowski ponownie zaproponował koordynację terminów imprez organizowanych w Suwałkach, tak by nie nakładały się na siebie. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że OSiR i instytucje kulturalne powinny uzgadniać terminy organizowanych imprez. Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno zadbać o to, by w umowach z NGO znalazł się zapis o konieczności uzgodnienia terminu organizowanej imprezy. Radny zasugerował by park przed dworcem kolejowym otrzymał imię przedwojennego właściciela suwalskiego browaru Wacława Kunca. Cz. Renkiewicz zapowiedział konsultacje w tej sprawie. J. Roszkowski zapytał o podwyżkę przyszłorocznych podatków. Prezydent Miasta Suwałk poinformował, że są prowadzone prace analityczne w tej sprawie.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top