Diagnozy  problemów suwalskiej młodzieży

Diagnozy  problemów suwalskiej młodzieży

4 listopada zaprezentowano wyniki „Diagnozy w zakresie lokalnych problemów społecznych wśród uczniów suwalskich szkół 2022”. Przygotowany przez ekspertów na zamówienie Miasta Suwałki diagnoza stanowi źródło  wiedzy o uczniach i zawiera wiele wskazówek do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Została ona zaprezentowana dyrektorom suwalskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz radnym Rady Miejskiej, pracownikom Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia, SODN i Straży Miejskiej na spotkaniu w Parku Naukowo-Technologicznym. Będzie ona też dostępna  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Otwierając spotkanie Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk podziękował wszystkim za obecność i zainteresowanie zagadnieniem. Zwrócił uwagę na potrzeby rozpoznania środowiska suwalskich szkół w zakresie jego oceny oraz podejmowania stosownych działań wzmacniających lub naprawczych:

Nasz dokument jest opracowaniem, które opisuje społeczne uwarunkowania społeczności szkolnej, w tym zapotrzebowanie na działania wychowawcze i profilaktyczne. Szczegółowa analiza pozwala na określenie kierunków działań związanych z rozwiązywaniem powstałych lub powstających problemów. Jest więc czynnikiem zwiększającym wiarygodność i zaufanie społeczne do zakładanych działań – które służą rozwiązywaniu problemów – oraz do instytucji je realizujących. W niniejszej diagnozie źródłem informacji były przede wszystkim dane pozyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Policji. Poprzednia diagnoza problemów społecznych dotyczyła 2019 r., a tegoroczny materiał wskazuje na trendy, które zaistniały na przestrzeni ostatnich 3 lat. Opracowanie jest obszerne i zawiera się w kilkuset stronicowej wersji papierowej, ale także będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Diagnoza została opracowana przy pomocy internetowych kwestionariuszy, co pozwoliło na szeroką dostępność do osób badanych oraz skrócenie czasu próby badawczej. Objęto nią blisko 2 tys. osób,  w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych oraz nauczycieli i  rodziców. Podczas opracowywania materiału przyjęto, że celami diagnozy jest określenie rodzaju i skali występowania konkretnych problemów lub najpoważniejszych zagrożeń społecznych dotyczących uczniów. Wytyczono także kierunki działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, planowaniu profilaktyki i wszelkich działań, które mają na celu ochronę oraz wsparcie zdrowego rozwoju uczniów.

Wyniki badań i diagnoz omówił Dawid Droździkowski z Centrum Działań Profilaktycznych. Jego treść stanowią liczne problemy wynikające z obecności na rynku: alkoholu, narkotyków, papierosów i e-papierosów, napojów energetycznych oraz leków mogących być wykorzystywanych w celach innych niż lecznicze. Ponadto rozpoznany został temat zagrożeń behawioralnych z zakresu korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych oraz hazardu. Skupiono także znaczną uwagę na przemocy, z którą uczniowie mogą stykać się w szkole, grupie rówieśniczej i w domu. Przedmiotem zainteresowania badaczy było też ustalanie, co wypełnia uczniom wolny czas i jaka jest forma jego spędzania. Dociekano jakie są preferowane przez uczniów źródła wsparcia w przypadku bycia ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy. Rozpoznawano także znajomość podstawowych zasad prawidłowego odżywiania się oraz ich przestrzegania. Ustalano również zainteresowanie się uczniów tematami zajęć profilaktycznych, w których młodzi ludzie chcieliby wziąć udział. Przedmiotem pracy ekspertów były ponadto potrzeby nauczycieli i oczekiwania od władz szkoły, wynikające z istniejących w poszczególnych szkołach problemów oraz panującej w nich atmosfery.

Top