Debata o Suwałkach

Debata o Suwałkach

32 sesja Rady Miejskiej

Ponad siedem godzin trwała majowa sesja suwalskiej Rady Miejskiej. Po wyjątkowo długiej dyskusji nad raportem o stanie miasta za 2020 r. radni udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk. Rozpatrzyli też projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz udzielili absolutorium dla prezydenta. Zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Dąbrówka oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie Suwałk. Z uwagi na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji bezpiecznych warunków obradowania w czasie pandemii koronawirusa COViD-19, rajcowie po raz kolejny obradowali w sposób hybrydowy: część z nich zdalnie uczestniczyła w sesji, a część była obecna w sali obrad w ratuszu.

Długotrwała dyskusja

Od dwóch lat jest ustawowy obowiązek prezentacji Radzie Miejskiej raportu o stanie miasta, ale w Suwałkach jest on opracowywany i publicznie udostępniany już od 12 lat. Raport o stanie miasta zaprezentował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. W swoim ponad godzinnym wystąpieniu omówił m.in. suwalską demografię, stan gospodarki, sportu, sprawy społeczne, oświatowe, kulturalne i stan finansów miejskich. Stwierdził m.in., że miniony rok z powodu koronawirusa, był szczególnie trudny, ale dzięki swojej sile suwalczanie pokonali trudności wynikłe z pandemii.

Po wystąpieniu prezydenta odbyła się prawie trzygodzinna debata, w której głos zabrali prawie wszyscy radni. Większość z nich podkreślała, że był to bardzo trudny rok dla suwalczan. Nie było chyba obszaru aktywności samorządowej, który nie zostałby omówiony przez radnych. Dużo mówili o problemach suwalskiej oświaty, ekologii i potrzebie budowy wspólnoty lokalnej.

14 radnych zagłosowało za udzieleniem Prezydentowi Miasta Suwałk wotum zaufania. „Za” głosowali wszyscy radni z klubu „Łączą nas Suwałki” oraz ugrupowania „Koalicja Obywatelska”. „Przeciw” było 9 radnych z: klubu „Prawa i Sprawiedliwości” oraz ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”. W głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta Suwałk wyniki głosowań były takie: „za” – było 14 radnych z klubu „Łączą nas Suwałki” i ugrupowania „Koalicja Obywatelska”, „wstrzymuję się od głosu” – 2 radnych z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” oraz „przeciw” – 7 radnych z klubu „Prawo i Sprawiedliwość”.

Mniejsza sprzedaż alkoholu

W 2020 roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowano mniejszą sprzedaż alkoholu w suwalskich punktach detalicznych i gastronomicznych w porównaniu do roku wcześniejszego – tak wynika z informacji przedstawionej radnym. Ogółem w 2020 r. sprzedano w Suwałkach alkohol o wartości 108,5 mln zł. Jest to o ponad 13,3 mln zł mniej niż w 2019 r. Zapewne wpływ na to miały ograniczenia wprowadzone w czasie epidemii koronawirusa, które dotyczyły organizacji wesel i innych imprez rozrywkowych, a zwłaszcza gwałtowne zmniejszenie się liczby Litwinów przyjeżdżających na zakupy do suwalskich sklepów. Zmniejszyła się też liczba osób, które w ubiegłym roku trafiły do suwalskiego Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych oraz zmniejszyła się liczba pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

Finansowanie sportu

Jednogłośnie radni zmienili zasady finansowania rozwoju sportu w Suwałkach. Dotyczy to klubów sportowych prowadzących działalność w sportach olimpijskich w kategorii senior. Obecnie dotyczy to: siatkarzy Ślepska Malow, piłkarzy Wigier i badmintonistów SKB Litpol-Malow. Teraz o tym kto otrzyma stypendium i w jakiej formie będą decydować kluby sportowe, a nie samorząd, jak dotąd. Kluby otrzymają dotację, którą będą samodzielnie dysponować. Ma to zapewnić stabilniejsze warunki finansowania sportu seniorskiego.

Praktycznie w przypadku drużyny siatkarskiej Ślepska Malow oznacza to, że za zajęcie 7 lokaty w Plus Lidze klub teraz otrzyma 1,7 mln zł z budżetu miejskiego. W ubiegłym roku Ślepsk Malow otrzymał 1,05 mln zł na stypendia szczególne z suwalskiego budżetu. W przypadku klubu Wigry Suwałki, jego trenerzy i piłkarze w sezonie 2020/21 otrzymali stypendia szczególne na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł, a teraz w przypadku awansu do I ligi klub w następnym sezonie może otrzymać dotację do 1,5 mln zł. W przypadku, gdyby Wigry nie awansowały do I ligi, to klub w ogóle nie otrzymałby pieniędzy. Teraz za zajęcie 4-6 miejsca w II lidze klub może otrzymać 1,3 mln zł. Z kolei SKB Litpol-Malow za zajęcie 1-2 miejsca w badmintonowej ekstralidze może otrzymać dotację do 250 tys. zł z kasy miejskiej.

Wsparcie NGO

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Więcej pisaliśmy o tym w nr 10 „DwuTygodnika Suwalskiego”. Uchwalili też wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi do 2025 r., z którym będą spójne roczne programy współpracy z NGO. Radni zdecydowali, że przez najbliższe pięć lat słupami ogłoszeniowymi w Suwałkach będzie administrowała Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, która już od kilku lat dba o estetykę i stan słupów ogłoszeniowych. A w naszym mieście jest ich 50.

Wnioski i oświadczenia

Tadeusz Czerwiecki powrócił do sprawy podrzucania śmieci do wiat śmietniskowych na osiedlach domów wielorodzinnych. Domagał się ukarania, jak określił „pasożytów, którzy żerują na mieszkańcach domów wielorodzinnych”. Przeciwko określeniu „pasożyty” w stosunku do ludzi zaprotestował Wojciech Pająk. Prezydent Miasta Suwałk stwierdził, że już odpowiadał na interpelację radnego w tej sprawie. Rozwiązaniem może być odpowiednie zabezpieczenie wiat śmietniskowych. Oczekiwanych przez radnego zapisów nie da się nanieść w regulaminie utrzymania czystości i porządku publicznego. Jeszcze raz sprawa będzie analizowana.

Jacek Juszkiewicz zapytał czy firmy komunalne będą spalać odpady w spalarniach, które zamierzają wybudować firmy przy Osiedlu Kamena i w Dubowie. Prezydent Cz. Renkiewicz zdecydowanie stwierdził, że w nowej kotłowni fabryki Forte i spalarni, którą zamierza budować inwestor w Dubowie na pewno nie będą spalane odpady komunalne. J. Juszkiewicz wnioskował też o wprowadzenie nocnego zakazu ruchu dla ciężarówek przewożących żwir na ul. gen. W. Sikorskiego. Prezydent Suwałk przyznał, że uciążliwość z tego tytułu jest duża. Trzeba wyważyć interes miasta i przedsiębiorców.

***

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi są publikowane na stronie bip.um.suwalki.pl

Top