O przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

O przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

W dniach 12-13 maja 2022 r.  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Tematem przewodnim spotkania było zjawisko handlu ludźmi w Polsce 2022, oraz system przeciwdziałania handlowi ludźmi, również w kontekście osadzonych jako potencjalnych ofiar handlu ludźmi. W celu połączenia sił i wymiany doświadczeń do współpracy zaproszono Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Podjęta debata ukazała jakie działania realizują poszczególne instytucje i zespoły z zakresu handlu ludźmi, również w readaptacji i pomocy skazanym. Wymiana doświadczeń zaowocowała wzbogaceniem wiedzy i przyczyniła się do podjęcia wspólnych inicjatyw w przedmiotowym temacie.

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Sowul, prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – przewodniczący Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Leszek Lewoc dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach  – zastępca przewodniczącego Rady Terenowej

Spotkanie swoim wystąpieniem m.in. uświetnili – Maciej Koziarski – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Irena Olczyk – prezes Fundacji La Strada i Paweł Golonka – koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi. Ponadto na wyjazdowym posiedzeniu Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w  dniach 12-13 maja 2022 r. wystąpili mjr Małgorzata Błażewicz Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, która  przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania Aresztu Śledczego w Białymstoku i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Białymstoku, Beata Chrościńska – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – przedstawiła możliwości Europejskich Służb Zatrudnienia EURES – sieci współpracujących ze sobą służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających na obszarze zatrudnienia, powołanej przez komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników, również osób z przeszłością kryminalną, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Alicja Romanowska – kierownik Działu Pomocy Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Andrzej Sokołow – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach i Kinga Poszwa – kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie  Okręgowym w Suwałkach – wygłosili prezentacje nt. – programy naprawcze stosowane w związku z art. 72 kk i readaptacja skazanych w kontekście funkcjonowania w rolach rodzicielskich.

WYDARZENIE OBJĘTE ZOSTAŁO HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

logo Podlaskie

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Źródło: MOPR w Suwałkach

 

Top