Wiesław Stelmach, skarbnik miasta:

– Pierwotny budżet miasta na 2014 rok, przyjęty na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. przewidywał dochody w kwocie 302.422.435 zł oraz wydatki w kwocie 305.831.136 zł., co oznaczało deficyt w wysokości 3.408.701 zł.

Jak co roku w trakcie realizacji zadań częstokroć występowała konieczność nanoszenia niezbędnych korekt budżetu. Działo się tak na mocy uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta. W rezultacie tych zmian dochody miasta na koniec 2014 roku wyniosły 312.427.727 zł., co oznacza wzrost o 10 mln zł., zaś wydatki wzrosły do 322.039.730 zł., co oznacza wzrost deficytu do kwoty 9.612.003 zł. Tak przewidywał plan dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów budżetu było nieco wyższe i wyniosło 314.243.426 zł., co oznacza 100,58 proc. planowanych dochodów, zaś wykonanie wydatków budżetu wyniosło 315.900.332 zł., co stanowi 98,09 proc. planu.

Wykonanie budżetu na przedstawionym poziomie spowodowało zmniejszenie deficytu miasta o 7.955.097 zł do kwoty 1.656.906 zł. Zadłużenie miasta na koniec 2014 roku wyniosło 128.593.433 zł, co stanowi 40,92 proc. wykonanych dochodów i jest niższe od ubiegłorocznego o 0,40 proc. Świadczy to o stabilności finansów miasta, dobrej realizacji założonych planów.

Wykonanie budżetu miasta było przedmiotem kontroli dokonanej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Zespół nie wniósł uwag co do zgodności z prawem wykonania budżetu miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku tj. organ nadzorczy nad finansami samorządowymi, pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Prezydenta Miasta Suwałk sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok i nie wniósł do niego żadnych uwag.