W dniu, w którym trafi do Państwa rąk wydanie „DwuTygodnika Suwalskiego” odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone planowanej inwestycji Fabryk Mebli FORTE przy ul. Północnej w Suwałkach. Spółka chce wybudować nową kotłownię zakładową i zlikwidować starą już wyeksploatowaną. W tej sprawie od dłuższego czasu toczy się w naszym mieście dyskusja, a niektóre z formułowanych stwierdzeń są po prostu kłamstwami.

Zacznijmy jednak od początku. 15 lipca 2019 r. Fabryki Meble FORTE złożyły w Urzędzie Miejskim w Suwałkach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej kotłowni zakładowej. Zgodnie z przepisami prawa wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każdy z tych państwowych organów wydał opinię, że nie ma tu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Mimo to zdecydowaliśmy, że nakażemy FORTE opracowanie takiego raportu, by właściwie ocenić jego potencjalny wpływ na środowisko i mieszkańców.

Taki raport oczywiście został opracowany i ponownie uzgodniony z ww. organami państwowymi. Z jego treścią można było zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach osobiście w siedzibie suwalskiego ratusza lub na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” (w formie ogłoszenia). Ostatecznie 21 grudnia 2020 r. została wydana pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej kotłowni zakładowej FORTE. To spotkało się w ostatnich miesiącach z niezadowoleniem części mieszkańców, którzy przygotowali specjalną petycję formułując w niej niestety wiele nieprawdziwych informacji.

Chciałbym przede wszystkim Państwa uspokoić. Miasto Suwałki nigdy nie planowało i nie planuje by w kotłowni zakładowej, którą chce wybudować FORTE przy ul. Północnej spalać odpady komunalne – co niestety sugerują autorzy petycji. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej kotłowni, która docelowo zastąpi istniejącą kotłownię, w której oprócz biomasy spalany był także węgiel kamienny. W nowej kotłowni do procesu spalania będą kierowane wyłącznie odpady powstające w wyniku działalności zakładu w postaci odpadów płyt wiórowych oraz trociny, wióry, ścinki i drewno, które ze względu na składniki i właściwości nie stanowią odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano magazynowanie paliwa dla palnika pomocniczego gazu ziemnego w dwóch podziemnych zbiornikach magazynowych o pojemności do 60 m3 każdy.

To co najważniejsze to fakt, że nowa kotłowania w porównaniu do już istniejącej będzie instalacją bardziej ekologiczną i mniej zagrażającą zdrowiu mieszkańców, z uwagi na aktualne bardzo rygorystyczne przepisy o ochronie środowiska.

Dlatego też organizowane jest spotkanie, które ma wyjaśnić jakie są plany Fabryk Mebli FORTE co do budowy nowej kotłowni. Jako Prezydent Suwałk pragnę Państwa raz jeszcze uspokoić i zapewnić, że dołożyliśmy wszelkiej staranności przy ocenie tej inwestycji, wykazując się daleko posuniętą ostrożnością decydując się na obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Nieszkodliwość instalacji potwierdziły również organy państwowe. Mam nadzieję, że ta informacja oraz to co zostanie zaprezentowane na spotkaniu rozwieje Państwa wątpliwości i ostudzi wszelkie niepokoje.