W ubiegłym tygodniu wziąłem udział w posiedzeniu „Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tematem spotkania gremium była analiza przebiegu drogi łączącej Via Baltica z Via Carpatią.

Zajmowaliśmy się rozpatrzeniem analizy wielokryterialnej różnych wariantów połączenia tych szlaków poprzez obecne drogi krajowe nr 8 lub 16.

Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i najlepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej drogi krajowej nr 8.

Ten wariat przedstawiony przez specjalistyczną firmę zatrudnioną przez GDDKiA jest rekomendowany do dalszych prac koncepcyjnych i projektowych.

Przypomnę, że pod uwagę brano połączenie drogą S16 na trasie Ełk-Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. Najbardziej dyskusyjną kwestią było przecięcie drogi z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000, na co uwagę zwracali nie tylko ekolodzy, ale też samorządowcy z północno-wschodniej Polski.

Inną kwestią było wydłużenie drogi w tym wariancie, co pociągnęłoby za sobą istotne skutki ekonomiczne ale też i przyrodnicze.

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach społecznych kilka miesięcy temu, wskazując, że właściwym kierunkiem jest rozbudowa drogi nr 8 do standardów ekspresówki. Mam nadzieję, że osoby decydujące o tej inwestycji wezmą pod uwagę głos ekspertów, ale też i mieszkańców i ostatecznie to właśnie ten wariant zostanie zrealizowany.