OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 09.06.2022 r., znak: I.7011.01.67.2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lutostańskiego wraz z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Brzostowskiego o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 2
łączącej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy,
– budowę jednostronnej zatoki parkingowej dla samochodów osobowych na 14 miejsc postojowych i 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych po zachodniej stronie ulicy,
– budowę dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr 24963 i 24964,
– budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej po wschodniej stronie ulicy ijednostronnej opaski o nawierzchni z kostki betonowej przy zatoce postojowej po zachodniej stronie ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią – przesadzenie istniejących drzew i wykonanie trawników,
– przełożenie kostki istniejących dojść pieszych na wysokości działek nr 24964 i 24965,
– likwidacja istniejących kontenerów śmietnikowych i przestawienie w nową lokalizację wg odrębnych ustaleń,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa istniejącego skrzyżowania z ulicą Brzostowskiego wraz z dostosowaniem fragmentów obustronnych chodników wraz pasem zieleni (na działce nr 25229 ),
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul. Brzostowskiego (na działce nr 25229) i w ul. Papieża Jana Pawła II (działka nr 25230/2),
b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. Brzostowskiego (na działce nr 25229),
c) budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sieć i przykanalik) w ul. Brzostowskiego (na działce nr 25229).
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22849/15 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (działka w części przeznaczona pod drogę) oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.
Numery działek podlegających podziałowi: 22849/15 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice rozbudowywanego pasa drogowego 22849/80 (obręb 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.
Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym: 22849/79 (obręb 0004, Miasto Suwałki) według załączonego projektu podziału.
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22849/80 (obręb 0004, Miasto Suwałki) oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:
– 22849/15 o pow. 0,2428 ha dzielona na działki: 22849/80 o pow. 0,1372 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22849/79 o pow. 0,1056 ha (w dotychczasowym władaniu).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
164/2022

Top