Nabór wniosków na wymianę pieca

Nabór wniosków na wymianę pieca
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI NA ROK 2022

Prezydent Suwałk ogłasza drugi nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.
Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki.
W pierwszym naborze wpłynęło 37 wniosków, z czego 6 nie zakwalifikowało się do otrzymania dotacji.

Wśród 31 wniosków wnioskowano o:
· 1 podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej – 3.000 zł
· 15 podłączeń nieruchomości do sieci gazowej – 69.000 zł
· 15 wymian starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła  – 69.000 zł
Razem: 141.000 zł

Na realizację ww. zadań zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 200 000 zł. Do wykorzystania pozostaje kwota 59.000 zł.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2022 r. – 15 lipca 2022 r.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:
1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zgodnie z poniższą tabelą:

 
 
Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osoba zł brutto Kwota dotacji
I Do 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
Do 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 100% nie więcej niż 6.000 zł
II Powyżej 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
Powyżej 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
Dotacja do 70% nie więcej niż 3.000 zł

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych do którego/ych należy własność całego budynku – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15.000 zł.

W chwili obecnej miejski program dotacji dopuszcza uzyskanie dotacji na to samo zadanie z programu „Czyste powietrze”, o ile nie dochodzi do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Suma dotacji uzyskanych przez wnioskodawcę nie może przekroczyć 100 % kosztów realizowanego zadania. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Miasto Suwałki może pokrywać wkład własny w ramach innych programów dotacyjnych.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

To już 7 edycja programu w naszym mieście. Dzięki jego realizacji w 393 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne bądź zlikwidowano stare piece i podłączono nieruchomość do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 240 mieszkańców Suwałk, 92 osoby dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. W 61 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 1 370 868 zł.

Top