Sesja pełna pytań

Sesja pełna pytań

Radni podczas majowej sesji zapoznali się z informacją o bezrobociu w Suwałkach oraz zadali ponad dwadzieścia pytań. Przyjęli też m.in. uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Radni jednomyślnie pozytywnie rozpatrzyli petycję mieszkańców budynku przy ul. Raczkowskiej 185, sprzeciwiających się budowie stacji benzynowej w sąsiedztwie ich bloku. Sesja odbyła się 25 maja w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Współpraca z pozarządowymi
Radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi. Miasto zawarło 122 umowy z tymi organizacjami i wsparło ich działalność kwotą 3 626 672,50 zł. Najwięcej pieniędzy z kasy miejskiej przeznaczono na wsparcie organizacji prowadzących działalność sportową i upowszechniających kulturę fizyczną oraz przeciwdziałające uzależnieniom, patologiom społecznym i wspierającym rodziny oraz system pieczy zastępczej.

Informacje o bezrobociu
KamilNa wniosek radnych na sesję zaproszono Kamila Czarniawskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, by przedstawił najnowsze dane o bezrobociu z uwzględnieniem osób z Ukrainy. Według podanych informacji bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 23.05.2022 r. jest 1 900 ogółem, w tym 1 381 z miasta i 519 z powiatu. I jest to najniższy poziom bezrobocia od 2019 roku. Rząd wprowadził tzw. specustawę ukraińską, której celem jest wsparcie obywateli Ukrainy, m.in. w kwestii zalegalizowania ich pobytu oraz rozpoczęcia przez nich pracy. Do 23 maja zarejestrowano w PUP 70 obywateli Ukrainy jako osoby bezrobotne, w tym w Suwałkach 54 osoby, z których 29 podjęło pracę. Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców w Polsce, muszą złożyć w PUP stosowne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Do 23 maja takich oświadczeń złożono 1 212 . Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Białorusi (612), Ukrainy (478), Mołdawii (29), Gruzji (71), Rosji (22), Armenii (0). Całkowita liczba złożonych oświadczeń w 2022 r. wyniosła: 1 229.

Nie będzie stacji benzynowej
Radni jednomyślnie pozytywnie rozpatrzyli petycję mieszkańców budynku przy ul. Raczkowskiej 185, sprzeciwiających się budowie stacji benzynowej w sąsiedztwie ich bloku. Na początku tego roku do suwalskiego Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja mieszkańców bloku przy ul. Raczkowskiej 185, pod którą podpisało się 123 osób. Budynek znajduje na wyjeździe z Suwałk w kierunku Raczek i dojeździe do obwodnicy miasta i sąsiaduje z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. W okolicy miały powstać dwie stacje benzynowe: jedna w odległości 300 metrów od granic ich działki w stronę centrum Suwałk oraz druga oddalona ok. 1 km od bloku, na terenie Gminy Suwałki. Przypomnijmy że trzecia jest już zbudowana, i jest oddalona ok. 1 km od bloku, w stronę Raczek. Dlatego mieszkańcy w petycji przesłanej do suwalskiego ratusza prosili o cofnięcie pozwolenia na budowę stacji benzynowej oraz wprowadzenie zapisu „o działalności nieuciążliwej” w „Planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk” na wszystkich działkach graniczących z budynkiem przy ul. Raczkowskiej 185. Po przeanalizowaniu dokumentów radni postanowili uwzględnić petycję w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie ograniczenia co do możliwości prowadzenia działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku przy ul. Raczkowskiej 185.

Pytania radnych
Wojciech PajakDziesięcioro radnych zadało pytania w czasie sesji. Wojciech Pająk przypomniał o sukcesie suwalskiej wychowanki klubu szachowego, Michaliny Rudzińskiej, która niedawno wywalczyła Mistrzostwo Polski w szachach. Radny zapytał, czy miasto może wesprzeć zawodniczkę i kluby szachowe. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski stwierdził, że mistrzyni obecnie jest zawodniczką klubu szachowego w Strzelcach Opolskich. W 2021 r. dwa suwalskie kluby szachowe otrzymały 112 tys. zł dotacji, a zawodnicy i trenerzy klubów otrzymują stypendia.

LaurynKamil Lauryn przedstawił historię mieszkańca, który może stracić mieszkanie. Zrezygnował on z lokalu komunalnego, w którym mieszkał i zamieszkał w lokalu komunalnym chorego brata, by się nim opiekować. Niestety brat zmarł. Zgodnie z polskim prawem bracia i siostry zmarłego najemcy są wykluczeni z przeniesienia praw najmu lokalu komunalnego. Zastępca prezydenta Miasta Suwałk Łukasz Kurzyna, powiedział, że to sąd rozpatrzy sprawę przeniesienia prawa własności, zaś ZBM będzie działać nieśpiesznie.

Anna GawlinskaAnna Gawlińska zapytała o działania w sprawie zwiększenia dochodów miasta, zaś Jacek Niedźwiedzki o wzrost kosztów kredytu zaciągniętego przez Miasto z powodu podwyżki stóp procentowych. Zbiorczej odpowiedzi udzielił skarbnik Wiesław Stelmach. Tegoroczne dochody suwalskiego budzetu zostały przez radnych przyjęte, choć niejednomyślnie. Stawek podatkowych i opłat lokalnych nie można podnosić w ciągu roku budżetowego. Można zaś zmieniać stawki opłat, które nie funkcjonują na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skarbnik przypomniał, że radni podjęli uchwałę o zwiększeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego od 21 kwietnia. Także wzrost opłat za pobyt dziecka w żłobku od 1 kwietnia, jak również podniesienia cen biletów komunikacji miejskiej od 1 stycznia. Na podstawie uchwalonego wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym podjęto decyzję o podniesienie stawek czynszu o 6% od 1 sierpnia. Podobne działania podejmują jednostki miejskie. Dyrektor OSiR-u podjął decyzję o podniesieniu opłat od 1 stycznia za wstęp do Aquaparku. Na zwiększenie dochodów budżetowych może wpłynąć też poprawa efektywności w ściąganiu podatków i opłat lokalnych. Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest u nas wzorowa 98%. Pobór opłaty wymaga dużego nakładu pracy ze strony osób które się tym zajmują. Natomiast aparat skarbowy nie pomaga samorządowi w sposób znaczący – wiele postępowań egzekucyjnych jest długotrwałych, a po drugie kończy się umorzeniem postępowania z tytułu nie posiadania przez dłużnika majątku, który może być obciążony egzekucją. Trzeba działać rozważnie i spokojnie. Działania powinny być skierowane na oszczędności w wydatkach, a nie kreowanie nowych dochodów. Na zwiększenie wydatków budżetowych ma wpływ inflacja (wzrost cen nośników energii, materiałów i usług) oraz wzrost stóp procentowych. Wyliczenia wskazują, że koszt odsetek od udzielonych kredytów zaplanowanych na ten rok wzrośnie o 7 mln 400 tys. zł. W ubiegłym roku spłata odsetek wyniosła 2 mln 950 tys. zł. Według szacunkowych wyliczeń, koszt obsługi miejskiego długu w tym roku wyniesie 12 mln zł czyli wzrośnie o 9,5 mln zł.

Korneluk KarolKarol Korneluk zapytał o planowane utworzenie klubu seniora przy ul. Zastawie 38. Odpowiedzi udzielili obaj zastępcy prezydenta Suwałk. Ponieważ umowa na wynajem pomieszczeń z funkcjonującym tam przedszkolem kończy się 1 września, przetarg na remont parteru pod potrzeby klubu zostanie ogłoszony w październiku, a przedszkole przeniesie się na piętro. Miasto pozyskało pieniądze na remont i wyposażenie pomieszczeń. Na prowadzenie klubu miasto będzie pozyskiwać środki finansowe z programu „Senior+”. Według założeń klub ma funkcjonować 12 miesięcy w roku i minimum 20 godzin tygodniowo.
K. Korneluk zainteresował się losem budynku przy ul. T. Kościuszki 45 po wyprowadzeniu się pracowni planistycznej do budynku przy ul. T. Noniewicza 71. Ł. Kurzyna odpowiedział, że poszukiwany jest najemca długoterminowy, bo nie ma chętnych na kupno tego budynku.

ZbigniewZbigniew De-Mezer oraz K. Korneluk pytali o inwestycje w ramach „Polskiego Ładu” oraz w oparciu o budżet miejski. Ł. Kurzyna poinformował, że udało się wyłonić wszystkich wykonawców na zadania inwestycyjne w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Po wystawieniu promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostaną podpisane umowy z wykonawcami. Planowane wykonanie inwestycji:
– basen przy SP 10 do 24 marca 2024 r.,
– boisko i sala gimnastyczna przy SP 5 do 28 lutego 2023 r.,
– boiska sportowe przy SP 2 i SP 7 do końca październik tego roku.
W ramach II naboru do „Polskiego Ładu” Suwałki złożyły 5 wniosków:
– trzy jako podstawowe – rozbudowa ul. Franciszkańskiej (od Szpitalnej do I. Daszyńskiego), rozbudowa SP 4 (trwa opracowanie projektu) oraz najbardziej kosztowna – przedłużenie ul. 1000-lecia Litwy do ul. I Krasickiego;
– dwa dodatkowe wnioski, jako gmina popegeerowska, samorząd miejski Suwałk złożył na przebudowę ronda przy ul. E. Plater oraz drogi od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego.
Trwają usilnie poszukiwania wykonawcy na remont elewacji I LO i ratusza. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie boiska w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przy kościele salezjanów. Dobra wiadomość to zapowiedź sfinansowania planowanej budowy MEDIOTEKI. Ujęta jest ona w Funduszu Europejskiego Podlasia w nowym RPO w przyszłej perspektywie unijnej, jak i w Kontrakcie Programowym Województwa Podlaskiego, który podpisał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa Artur Kosicki. W tym ostatnim programie przeznaczono środki finansowe 2,5 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa na suwalskim lotnisku. Radni pytają, kiedy wykonamy remont ul. Wojska Polskiego II. Planowaliśmy to zrobić pieniędzmi z budżetu. Jednak po ostatnich rozmowach z przedstawicielami PKP doszliśmy do porozumienia, że to oni w ramach realizacji Rail Baltica sfinansują przebudowę dróg przy planowanej stacji towarowej Papiernia. Powstanie wiadukt nad torami na wylocie z Suwałk do Augustowa. Droga wzdłuż torów, którą dojeżdżają pracownicy do SSSE zostanie przesunięta o dwieście metrów śladem drogi leśnej. Będzie ona wykorzystywana przez firmy korzystające ze stacji towarowej. Dlatego warto jeszcze poczekać i nie robić prezentu PKP realizując samodzielnie tę inwestycję.

Bogdan BezdzieckiBogdan Bezdziecki zwrócił uwagę na wyłączanie części Aquaparku, oraz na postepowanie po śmiertelnym wypadku na pływalni. Zastępca prezydenta R. Rynkowski powiedział, że toczy się postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Ratownik, który był obecny przy wypadku, został odsunięty od wykonywania zawodu na 3 miesiące. To spowodowało utrudnienia w działalności Aqaparku. 1 czerwca sytuacja ulegnie poprawie, zostanie zamknięta pływalnia przy ul. Wojska Polskiego, a ratownicy zostaną przesunięci do pracy w Aquaparku. B. Bezdziecki zapytał też o przywracanie niektórych kursów komunikacji miejskiej, zasugerował, by była ona bezpłatna dla wszystkich. Do tej propozycji przyłączył się K. Lauryn. Ł. Kurzyna odpowiedział, że najprawdopodobniej z powodu wysokiej ceny paliw, mimo droższych od 1 stycznia biletów, zwiększyła się ilość osób korzystających z miejskiej komunikacji. Wysoka cena paliwa spowodowała, że koszty spółki mocno wzrosły (do zaplanowanych 11 mln zł trzeba dołożyć do końca roku 4 mln zł). Analizowane są działania dotyczące zawieszania część kursów. Natomiast decyzja wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej zależy od Rady Miejskiej i oznacza zwiększenie wydatków z budżetu miejskiego o 2,5 mln zł.

Karpinska MariolaMariola Karpińska m.in. zainteresowała się liczebnością grup w przedszkolach samorządowych oraz czy wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkoli. R. Rynkowski odpowiedział, że wszystkie dzieci, które uczestniczyły w procesie rekrutacji zostały przyjęte i jeszcze zostały wolne 30 miejsc. Dlatego zostanie ogłoszony drugi nabór. Standardy w przedszkolach natomiast są następujące: liczebność w grupie przedszkolnej to 25 dzieci, jeżeli są dzieci z Ukrainy to liczba dzieci zwiększa się o 3 do 28 osób. Natomiast opiekę nad grupą przedszkolną sprawują dwie nauczycielki, a w grupie trzylatków także woźna.

Marek Natomiast Marek Zborowski-Weychman zapytał m.in. o miejsca dla uczniów z Ukrainy kończących okres przygotowawczy. R. Rynkowski poinformował, że w suwalskich placówkach oświatowych jest 316 uczniów z Ukrainy, w tym 76 w przedszkolach, 206 w szkołach podstawowych i 34 w ponadpodstawowych. Do polskiej matury nie zgłosił się żaden Ukrainiec, natomiast 10 uczniów zmagało się z egzaminami klas ósmych. Do 30 czerwca rodzice bądź opiekunowie przedszkolaków z Ukrainy muszą złożyć oświadczenia o kontynuacji nauki w przedszkolach. Co do pozostałych szkół przepisów jeszcze nie ma.

JacekJacek Roszkowski zwrócił się z apelem do mieszkańców Suwałk o większą pomoc dla ukraińskich uchodźców przebywających w naszym mieście, między innymi przy nauce języka polskiego.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl, a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top