Informacja o projekcie UE

projekt

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Cel: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt stanowi kolejny etap w zakresie poprawy jakości komunikacji miejskiej w mieście Suwałki. W ramach projektu założono:

– zakup 4 szt. niskoemisyjnych autobusów na gaz CNG o długości ok. 10,5 m;

– wdrożenie systemu roweru miejskiego obejmującego m.in. 4 stacje rowerowe i 40 rowerów w tym: rowery standardowe, elektryczne i 1 tandem;

– budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów (rozbudowa ul. Szpitalnej obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki autobusowej z przystankiem wraz z infrastrukturą techniczną);

– zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (4 szt. tablic elektronicznych na przystanki);

– działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru miejskiego (Europejski Dzień bez Samochodu, festyn ekologiczny).

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście Suwałki poprzez ograniczenie zanieczyszczeń takich jak: CO2 i innych szkodliwych związków. Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego będzie prowadzić do trwałej zmiany schematów mobilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenia hałasu.
Całkowita wartość projektu: 7.784.461,77 zł w tym koszty  kwalifikowalne: 7.572.897,31 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5.301.028,11 zł

149/2022

Top