INFORMACJA o ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Suwałk

INFORMACJA o ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Suwałk

naborze kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach (budynek A) realizowanego przez inwestora Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Suwałki

  Warunki uczestnictwa w programie:

  • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego*
  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Suwałki,
    a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu z ZBM TBS wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania

Warunki najmu:

  • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – 25 % (szacunkowa kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 1638 zł/m2)
  • wysokość kaucji zabezpieczającej – 6-krotność miesięcznego czynszu najmu
  • okres umowy najmu – 10 lat z możliwością przedłużenia
  • czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczał, w skali roku 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku
  • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym potwierdzające kryteria pierwszeństwa

Wnioski należy składać do 26 maja 2022 r. w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. nr 10), 16 – 400 Suwałki ul. Wigierska 32, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

*Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl i www.bip.um.suwalki.pl

Informacja telefoniczna (Dział Lokali Mieszkalnych ZBM TBS) pod nr 563 50 40 lub 563 50 55.

117/2022

Top