Osadzeni będą pracować odpłatnie i na pełnym etacie w PGK

Osadzeni będą pracować odpłatnie i na pełnym etacie w PGK

25 kwietnia 2022 r. mjr Arkadiusz Kawałek Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach podpisał umowę w sprawie zatrudnienia osadzonych z Dariuszem Przybyszem prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach już od 4 maja 2022 r. rozpoczną odpłatne i w pełnym etacie wykonywanie pracy w PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

Same korzyści

PRACA jest środkiem oddziaływania, które ma istotne znaczenie dla sytuacji materialnej osadzonego i jego rodziny, stwarza możliwości finansowego wsparcia najbliższych oraz może stanowić źródło pokrycia zobowiązań m.in. świadczeń alimentacyjnych.

PRACA stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, pozwala zachować sprawność zawodową, uczy systematyczności oraz wpływa na dyscyplinę.

PRACA ma istotne znaczenie dla higieny psychicznej, bowiem osadzony czuje się potrzebny i uczy się pracy oraz współdziałania z innymi.

PRACA jest środkiem oddziaływania resocjalizacyjnego, gdyż powoduje u skazanego pożądane zmiany. Wyrobienie umiejętności i potrzeby pracy określamy jako wychowanie do pracy. Natomiast poprawę jakości pracy (dokładność, obowiązkowość) oraz przekonanie, że praca, a nie przestępstwo jest sposobem na życie określamy wychowaniem przez pracę.

Z wynagrodzenia za PRACĘ przysługującego skazanemu potrąca się  7 % na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 51% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Źródło: Służba Więzienna w Suwałkach

Top