Suwalski samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Suwalski samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi

Już prawie 100 umów na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych w 2022 roku zostało podpisanych z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty na rzecz Suwalczan. Łącznie na rzecz NGO przewidziano w tym roku blisko 4.1 mln zł dotacji z budżetu Miasta Suwałki. W 2021 roku wydano na ten cel ponad 3.6 mln zł.
 
– Dzięki miejskim dotacjom w tym roku będą realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia– informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Organizacje działają  na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – dodaje Prezydent Suwałk, potwierdzając tym samym, że wachlarz działań i aktywność suwalskich organizacji jest ogromna.

Umowy obejmują zarówno zadania wieloletnie, jak prowadzenie świetlic środowiskowych czy klubów seniora, a także jednorazowe np. wydarzenia artystyczne, wpisujące się w obchody Roku Marii Konopnickiej.

Na największą kwotę, 1.020.000 zł (w następnych latach 1.060.000 i 1.100.000 zł) opiewa umowa na prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Obiekt jest prowadzony przez Spółdzielnię Socjalna „Perspektywa”.
 
165.000 zł to dotacja przekazana na prowadzenie świetlicy przez Społeczną Organizację Przyjaciół PRZYSTAŃ. 120.000 zł trafiło do świetlicy Stowarzyszenia ORATORIUM św. Jana Bosko w Suwałkach. 110.000 zł do podobnej placówki, którą opiekuję się Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 50.000 zł wynosi dotacja przekazana Fundacji EGO na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego dla Nieletnich „Zbuntowane Anioły”. 41.000 zł zostało przekazanych na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Aleksandra.
 
46.000 zł zostało przekazanych Stowarzyszeniu Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach na dofinansowanie półkolonii „Lato w mieście”, rodzinnego obozu terapeutycznego w Gdańsku, obozu profilaktycznego w Krakowie i wyjazdu na „Campo Bosco 2022”.
 
Kwotą 130.000 zł Miasto Suwałki wsparło w tym roku działalność Centrum Informacji Turystycznej, prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma. Zaś kwota 50.000 zł została przeznaczona na działanie nowo utworzonego Centrum Informacji i Pomocy dla Cudzoziemców, które prowadzi Stowarzyszenie “Związek Ukraińców w Suwałkach”.
 
60.000 zł przeznaczono na usługę ,,Złota Rączka dla seniora”, którą kontynuuje Spółdzielnia Socjalna Perspektywa.

Top