PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 346/2 o powierzchni 0,2188 ha, położona na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

2) działka oznaczona numerem geodezyjny 32826 o powierzchni 9,6179 ha,  niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, Obręb nr 0008. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31205 o powierzchni 1,4000 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0003. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 34052/2, 34052/1 oraz część 34052/3 o łącznej powierzchni 5,2100 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych)

5) część działki oznaczonej numerem geodezyjny 31211 o powierzchni 0,3000 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0007. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r..

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31285/6, o powierzchni 0,3055 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0007. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

7) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20682/2, 20682/3 o łącznej powierzchni 3,2015 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 0002. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)

8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 maja 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

96/2022

Top