Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców. W tym celu zamierzamy przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej. Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki i pozwoli lepiej dostosować politykę samorządu do potrzeb mieszkańców.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”, o miejscu, w którym żyjemy, o potrzebach i pomysłach na rozwój Miasta Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!