Zmiany w funkcjonowaniu suwalskiego ratusza

Zmiany w funkcjonowaniu suwalskiego ratusza

Dyżury w ratuszu

Przyjęcia mieszkańców Suwałk przez Prezydenta Miasta Suwałk i jego zastępców w sprawach skarg i wniosków będą odbywały się, tak jak wcześniej tj. w każdy wtorek (od 26 maja) w godzinach od 14 do 16 po uprzedniej rejestracji. Rejestrację lub zgłoszenia przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków prowadzi sekretariat prezydenta, pok. nr. 102, ul. A. Mickiewicza 1. Rejestracji lub zgłoszenia można dokonać telefonicznie – (87) 562 81 02 lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@um.suwalki.pl, bądź osobiście (pok. nr 102).
Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 14 do 16.
Przyjęcie interesantów przez prezydenta Czesława Renkiewicza i jego zastępcę Łukasza Kurzynę odbywać się będzie w pok. 101 przy ul. A. Mickiewicza 1. Przyjęcie interesantów przez zastępcę Ewę Sidorek odbywać się będzie w pok. 109 przy ul. T. Noniewicza 71A.
Spotkania odbywać się będą z zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:
• osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
• prezydent i jego zastępcy również zobowiązują się do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
• interesanci będą przyjmowani przez prezydenta Suwałk i jego zastępców pojedynczo. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra,
• jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby prezydent Suwałk oraz jego zastępcy mają prawo odmówić obsługi i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,
• jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania.

***

W Urzędzie Miejskim zostały wprowadzone nowe zasady obsługi petentów pozwalające na wejście interesanta do urzędu i bezpośrednią obsługę w pomieszczeniach wydziałów z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:
– osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
– w pomieszczeniu może przebywać jeden obsługiwany interesant, a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra,
– pracownicy obsługujący bezpośrednio petenta zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
– należy zachowywać dystans pomiędzy pracownikami urzędu a petentem na min. 1,5 metra,
– petent może przebywać wyłącznie w miejscach obsługi klienta, nie może przekraczać miejsc wyznaczonych, powinien stosować się do poleceń pracowników Urzędu,
– zostaje wyznaczona łazienka i toaleta dla petentów urzędu (na parterze budynku bezpośrednio przy recepcji), a inne łazienki zostają wyłączone (zamknięte) z obsługi petentów,
– wejście do urzędu odbywa się jednym wejściem głównym, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację o dostępie do danego pokoju i zasadach obsługi,
– jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby, pracownik urzędu ma prawo odmówić obsługi, zgłosić ten fakt na recepcji urzędu, poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,
– jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną, należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania,
– wejście dla klientów zewnętrznych baru odbywa się wyłącznie od strony ul. T. Kościuszki,
– przy recepcji urzędu znajdują się termometry elektroniczne. W przypadkach wątpliwości o stanie zdrowia urzędnika lub petenta należy z nich korzystać,
– osoby chcące złożyć sprawnie i szybko korespondencję (bez potwierdzenia odbioru) mogą korzystać ze skrzynki podawczej umiejscowionej przy recepcji w holach głównych urzędu.

Top