ZARZĄDZENIE NR 334/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 334/2018

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) w związku z uchwałą nr LI/629/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Suwałk w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Przyjąć wykaz dotyczący zbycia na rzecz Sobola Biel I Spółka z o.o. spółka komandytowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 33448 o powierzchni 0,3904 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013020/3, położonej w Suwałkach, Obręb nr 9, przeznaczonej na teren zieleni, za cenę 151020,63 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia 63/100).

§ 2.

Nabyć na rzecz Miasta Suwałki nieruchomości niezabudowane oznaczone działkami 33441/2 o powierzchni 0,0795 ha, 33439/4 o powierzchni 0,0741 ha, 33438/2 o powierzchni 0,0442 ha, położone w Suwałkach obręb 9 z przeznaczeniem pod teren zieleni urządzonej za cenę 73839,73 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 73/100).

§ 3.

Zbycia dokonać w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego, za nieruchomości opisane w § 2 w związku z realizacją roszczenia Sobola Biel I Spółka z o.o. spółka komandytowa wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

§ 4.

Dokonać zbycia nieruchomości opisanej w §1 z dopłatą na rzecz Gminy Miasta Suwałki kwoty stanowiącej różnicę wartości działki komunalnej i wartości nieruchomości Spółki w wysokości 77180,90 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 90/100).

§ 5.

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości wymienionej w § 1, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 6.

Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

266/2018

 

Top