XXIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

XXIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

28 września odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach podczas której Radni przyjęli jednogłośnie wszystkie 14 projektów uchwał, a także zapoznali się z informacjami związanymi z pracą Prezydenta Suwałk czy konsultacjami społecznymi organizowanymi w Suwałkach.

Radni uchwalili m.in.

– Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2016-2025,

– Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,

– uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

–  uchwałę w sprawie pozbawienia ulic: Chłodnej, Krótkiej i części ulicy Chabrowej w Suwałkach kategorii dróg gminnych, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych,

– uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych,

– uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

– uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach,

–  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach,

– uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej- jej przewodniczącym został Zbigniew Roman De- Mezer,

– uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

– uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

– uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016–2030

– uchwałę sprawie rozpatrzenia skargi Krystyny B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk,

– uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Zdzisława G. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.

Radni przyjęli też m.in.:

– Informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 17 sierpnia 2016 roku,

–  Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku,

– Analizę polityki społecznej Miasta Suwałki za lata 2011 – 2015,

– Informację z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2016-2025,

– Sprawozdanie oceniające realizację zapisów „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014 -2020”.

Radni zadali też wiele pytań, na które odpowiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Top