Wrześniowa sesja

Wrześniowa sesja

Minutą ciszy po śmierci suwalskiego radnego Zdzisława Koncewicza i zasłużonego suwalskiego działacza sportowego Lecha Iwanowskiego rozpoczęła się dwunasta sesja Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni zapoznali się też z kilkoma informacjami, w tym m.in. o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku oraz ze sprawozdaniem z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Suwałkach w latach 2016-2018. Zajęli się również m.in. sprawami mieszkaniowymi, regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, odbieraniem odpadów komunalnych i wyborem ławników.

Najwięcej na sport
Suwalscy radni jednogłośnie uchwalili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Po przedstawieniu projektu budżetu miejskiego na 2020 r., czyli po 15 listopada mogą być już ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych, tak jak w latach poprzednich m.in. dla klubów seniora, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Centrum Informacji Turystycznej oraz na realizację programu „Złota rączka dla seniora” (o którym więcej piszemy na stronie 5). Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. w Suwałkach zaplanowano przynajmniej 3 814 000 zł (to o 209 tys. więcej niż przed rokiem). Prawie jedna trzecia pieniędzy na współpracę z NGO, będzie przeznaczona na wpieranie sportu i kultury fizycznej
w Suwałkach.
Mieszkania komunalne
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której ustalili zasady wynajmowania mieszkań z zasobów komunalnych. Największą zmianą jest wprowadzenie co trzy lata weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem zajmowanego mieszkania. Dotąd najemca mieszkania z zasobów miejskich takie kryterium musiał spełniać tylko w chwili ubiegania się o jego przydział.
W Suwałkach jest 2 203 mieszkań komunalnych, z czego 1 612 są to mieszkania o standardzie współczesnym, z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą. Średni czynsz za 1 m kw. w takim mieszkaniu komunalnym w 2019 r. wynosi 5, 63 zł, i nie pokrywa on kosztów bieżącej eksploatacji obiektów.

Wybór ławników
Radni wybrali ławników na kadencję od 2020 do 2023 roku. Do Sądu Okręgowego wybrano 103 ławników; do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika; do Sądu Rejonowego – 2 ławników; do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wybrano 8 ławników.

Miejscowe plany
Radni zdecydowali o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piaskowej i Sianożęć oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla terenu położonego u zbiegu ulic: Świerkowej i Nowomiejskiej. O sporządzenie projektu tego ostatniego planu wnioskował właściciel działki, który jest zainteresowany budową w tym miejscu obiektu handlowego do 2 tys. metrów kwadratowych. Tym samym teren zieleni parkowej, który znajduje się w obowiązującym planie u zbiegu ulic: Świerkowej i Nowomiejskiej, zrealizowany by był na działce po przeciwnej stronie ulicy Świerkowej, w bezpośrednim sąsiedztwie aquaparku.

Top