Trzynasta sesja

Trzynasta sesja

Na XIII sesji Rady Miejskiej suwalscy radni wszystkie uchwały, poza jedną, przyjęli jednogłośnie. Uchwalili trzy programy i 12 innych uchwał oraz nie przyjęli uchwały o zmianach taryf opłat za wodę i ścieki. Ponadto wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym i zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w letnim sezonie turystycznym.

Radni przyjęli do realizacji w 2016 r. „ Program pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat”. Realizacja programu będzie polegała m.in. na: przeprowadzeniu akcji informacyjno- edukacyjnej, badaniu lekarskim i kwalifikacji do szczepienia i wykonaniu pełnego cyklu szczepień.

Koszt szczepienia ( 3 dawki szczepionki, badania) jest finansowany w 100% z budżetu miejskiego dla dziewcząt, które spełniają kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych oraz posiadaczek „ Karty Suwalska Rodzina PLUS”. W pozostałych przypadkach koszt szczepionki jest finansowany z budżetu miejskiego w wysokości 50% kosztów zakupu 3 dawek szczepionki, a badanie i kwalifikacje w 100%.

W 2016 r. do skorzystania ze szczepień uprawnionych będzie 348 dziewcząt. Na realizację tego Programu w budżecie 2016 r. przeznacza się 45 000 zł. W 2014 r. na uprawnionych 746 dziewcząt ze szczepień skorzystało 223 , w tym 89 bezpłatnie. W 2015 r. szczepienia są w trakcie realizacji.

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych. Suwalscy radni zdecydowali, że w tym roku będzie więcej pieniędzy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z pieniędzy PFRON. Dodatkowo na ten cel przeznaczono 14 849 zł. W 2015 r. nie wszystkie wnioski złożone w MOPS na dofinansowanie zaopatrzenia w wyżej wymieniony sprzęt zostały zrealizowane. Brakowało 12 tys. zł na zrealizowanie złożonych wniosków. Teraz po decyzji radnych wszystkie potrzeby w tym zakresie mogą być zaspokojone.

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 r. Jest on kontynuacją działań realizowanych w naszym mieście w latach poprzednich. Na ten cel w następnym roku zaplanowano 1 580 000 złotych z tzw. korkowego.

Radni zdecydowali , że w Suwałkach będzie realizowany program ograniczenia niskiej emisji , który ma poprawić jakość powietrza w mieście. A że jest to problem, wystarczy się przejść o tej porze roku po osiedlach domów jednorodzinnych. Program zakłada finansową pomoc suwalczanom, którzy zdecydują się na zmianę sposobu ogrzewania swoich domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych ze źródeł nieekologicznych np. pieców kaflowych na przyłączenie się np. do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, sieci gazowniczej lub zmianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

W 2016 r. suwalski samorząd przeznaczy przynajmniej 150 tys. zł na wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych, które zdecydują się na zmianę sposobu ogrzewania domów. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymają dotację z budżetu miejskiego w wysokości do 3 tys. zł, a we wspólnotach mieszkaniowych dotacja nie przekroczy 10 tys. zł. A to oznacza, że w przyszłym roku z dotacji miejskiej będą mogli skorzystać właściciele co najmniej 30 domów jednorodzinnych i mieszkańcy 6 budynków wielorodzinnych. Nabór wniosków w sprawie zmiany sposobu ogrzewania rozpocznie się w Suwałkach w połowie lutego 2016 r. Ogłoszenie o naborze będzie opublikowane w miejskim BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w mediach lokalnych.

Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie już zakładu budżetowego Zarząd Budynków Mieszkalnych. Tak zdecydowali radni. ZBM zostanie przekształcony w spółkę działającą według zasad towarzystwa budownictwa społecznego. Nowa spółka będzie miała możliwość budowy nowych mieszkań pod wynajem poprzez pozyskanie preferencyjnych kredytów na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowa spółka będzie pozyskiwała tereny pod inwestycje, budować mieszkania i je udostępniać przede wszystkim osobom, które:

– mają dochód wyższy niż dający prawo do mieszkania komunalnego, ale nie mają bankowej zdolności kredytowej, w tym również w ramach rządowego programu „ Mieszkanie dla Młodych”;

– są absolwentami szkół wyższych rozpoczynającymi działalność gospodarczą w Suwałkach.

Do 2020 r. zostaną wybudowane dwa budynki mieszkalne po  50 każdy. Ponadto ma powstać budynek z 30 mieszkaniami socjalnymi czyli w najbliższych latach w Suwałkach planuje się oddać do użytkowania 130 mieszkań przeznaczonych pod wynajem.

Nowa spółka zapewni ciągłość wykonywania zadań realizowanych dotąd przez ZBM, poza prowadzeniem dodatków mieszkaniowych. Pracownicy zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi znajdą zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Radni ustalili też terminy i tryb uiszczania opłat za śmieci. W następnym roku suwalczanie są zobowiązani płacić za śmieci bez wezwania w terminach:

– do 15 lutego- za I kwartał,

– do 15 maja- za II kwartał,

– do 15 sierpnia- za III kwartał,

– do 15 listopada- za IV kwartał.

Na trzynastej sesji radni nie przyjęli uchwały o zmianach taryf opłat za wodę i ścieki. Przeciwko podwyżkom zagłosowało 15 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Z przepisów prawa wynika, że i tak opłaty za wodę i ścieki wzrosną w Suwałkach od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.

Opłaty za wodę wzrosną o 3%, a opłaty za ścieki bytowe wzrosną o 5 %. Oznacza to, że łączna opłata za wodę i ścieki w przypadku gospodarstw domowych, które stanowią zdecydowaną większość odbiorców, wzrośnie o 4,4%. Według szacunkowych wyliczeń czteroosobowa rodzina miesięcznie zapłaci więcej za wodę i ścieki o około 2,75 zł brutto.

Według danych porównawczych w miastach, które tak jak Suwałki pobierają opłaty za ścieki opadowe i roztopowe, obowiązujące kwoty są jeszcze wyższe. Jeżeli chodzi o wysokość opłat za wodę i ścieki , Suwałki zajmują trzecią od końca lokatę w gronie miast liczących od 45 do 90 tys. mieszkańców czyli suwalska taryfa opłat ( według stawek po podwyżce od 1.01. 2016 r.) nadal będzie jedną z najniższych w kraju.

Radni ustalili również kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez suwalski samorząd oraz wysłuchali informacji z realizacji działań oświatowych w poprzednim roku szkolnym. Z informacji przedstawionej przez Ewę Sidorek, zastępcę prezydenta Suwałk wynika, że średnie wyniki sprawdzianów i egzaminów w suwalskich szkołach są podobne do tych w innych samorządach, chociaż jest duże zróżnicowanie jeżeli chodzi o wyniki poszczególnych szkół w Suwałkach. Niepokojący jest też spadek liczby uczniów suwalskich szkół.- w ostatnich pięciu latach o 2 tys. uczniów.

Top