Suwalskie izolatorium w Starym Folwarku

Suwalskie izolatorium w Starym Folwarku

Z uwagi na brak wolnych miejsc w suwalskim szpitalu do leczenia pacjentów chorujących na COVID-19, podjęta została decyzja o utworzeniu izolatorium w Starym Folwarku. Wygospodarowano tam dodatkowe 40 miejsc dla osób o lekkim przebiegu choroby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych. Jest to piąte izolatorium w województwie, po Białymstoku, Łomży, Bielsku Podlaskim i Augustowie.

O funkcjonowaniu izolatorium rozmawiamy z Adamem Szałandą, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Dwutygodnik Suwalski:

– Na ile izolatorium w Starym Folwarku wspiera działanie suwalskiego Szpitala?

Adam Szałanda:

– Izolatorium jest zorganizowane przez Szpital, posiada 20 pokoi jednoosobowych i 10 pokoi dwuosobowych. Kierowani są tam pacjenci, u których stwierdzono zachorowanie bądź podejrzewa się o zachorowanie na COVID-19, którzy nie wymagają hospitalizacji, których stan zdrowia uległ poprawie na tyle, że nie wymagają izolacji w warunkach szpitalnych ale nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka lub z innych przyczyn. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przyjąć kolejnych pacjentów do Oddziałów Szpitala.

– Czym jest izolatorium? Jakie wymagania stawiane są przed obiektami mającymi pełnić funkcje izolatoriów?

Adam Szałanda:

– Kwestie te szczegółowo normuje i opisuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2020 r. w sprawie standardu organizacji opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539 z późn. zmianami).

Zgodnie z tym rozporządzeniem Izolatorium sytuuje się w obiekcie zapewniającym następujący standard warunków lokalowo-pobytowych:

1) osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego izolowanego pacjenta;

2) trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju;

3) zapewnienie możliwości kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej;

4) umożliwienie połączenia osób izolowanych z personelem medycznym izolatorium lub innymi osobami z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom); 5) dezynfekcja pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej.

Ilu pacjentów aktualnie przebywa w izolatorium w Starym Folwarku, a ilu już je opuściło? Kto i w jakim trybie zleca kierowanie do izolatorium?

 Adam Szałanda:

– W chwili obecnej (6 listopada) w izolatorium przebywa 2 pacjentów. Wypisano 6.

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Jak wygląda opieka i leczenie pacjenta w izolatorium?

Adam Szałanda:

– Osoby przebywające w Izolatorium, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mogą zasięgnąć telefonicznej porady lekarza. Codziennie prowadzona jest wizyta pielęgniarska. Przebywający w Izolatorium mają zapewnione trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju. Mają możliwość kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej; a na odległość (z personelem medycznym izolatorium i personelem obsługi) za pomocą systemów łączności.

– Co jeśli izolowany pacjent, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymaga opieki drugiej osoby? Czy jej pobyt razem z izolowanym jest możliwy? Kto podejmuje o tym decyzję?

Adam Szałanda:

– Jest to również opisane we wspomnianym rozporządzeniu: „Dopuszcza się przebywanie w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób, w przypadku gdy osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia osoby towarzyszącej. Pobyt tych osób w izolatorium kończy się jednocześnie. O zasadności pobytu osoby towarzyszącej w izolatorium decyduje lekarz kierujący do izolatorium.”

Kto pokrywa koszty pobytu pacjenta w izolatorium?

 Adam Szałanda:

– Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Jak długo trwa pobyt pacjenta w izolatorium? Kiedy pacjent może opuścić placówkę?

Osobę przebywającą w izolatorium wypisuje lekarz:

  • po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
  • po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2–w przypadku osoby bez objawów klinicznych;
  • należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach o fakcie wypisania pacjenta z izolatorium.

– Dziękujemy za rozmowę

Top